Теория на управлението II

Основна информация

Лектор на курса е:
Упражненията се водят от:
Код
BAICE31
Семестър
5
Кредити по ЕСТК
6
Часове за седмица
Лекции
2 часа
Лабораторни упражнения
2 часа

Домашно 1 Домашно 2 Домашно 3 Домашно 4 Домашно 5

Домашно 3
Домашно3 1 Домашно3 2 Домашно3 3 Домашно3 4 Домашно3 5

Препоръчителна литература:

  1. Маджаров Н., Е. Хараланова, Инженерни методи за изследване на линейни системи, Изд. на ТУ-София, 2004., 1999
  2. Ищев К., Теория на автоматичното управлението, ИК Кинг, 2000.
  3. Kuo B.C.,Automatic control systems, Prentice-Hall Int.,1991.