Д-р инж. Теофана Тодорова Пулева

Доцент


Доц. д-р Теофана Тодорова Пулева
Адрес Технически Университет - София,
Факултет "Автоматика",
катедра: "Системи и Управление",
бул."Кл. Охридски"8, София-1000, България
Кабинет 2425
Тел (02) 965 2526
E-mail tpuleva@tu-sofia.bg