Control theory - part 2

Основна информация

Лектор на курса е:
Семинарните упражненията се водят от:
Лабораторните упражненията се водят от:
Код
BIE44
Семестър
5
Кредити по ЕСТК
5
Часове за седмица
Лекции
1,5 часа
Лабораторни упражнения
1 часа
Семинарни упражнения
1 часа

Препоръчителна литература:

  1. Szidarovsky Ferenc, Linear systems theory, CRC Press Inc., ISBN 0-8493-8013-8, 1991
  2. Franklin Gene F., J. David Powell, Abbas Emami-Naeini, Feedback control of dynamic systems (tird edition)}, Addison-Wesly Publishing Company Inc.,ISBN 0-201-53487-8, 1994