Д-р инж. Александър Каменов Ищев

Доцент


Доц. д-р Александър Каменов Ищев
Адрес Технически Университет - София,
Факултет "Автоматика",
катедра: "Системи и Управление",
бул."Кл. Охридски"8, София-1000, България
Кабинет 2515
Тел (02) 965 2420
E-mail ichtev@tu-sofia.bg