Control theory - part 2

Основна информация

Лектор на курса е:
Упражненията се водят от:
Код
BEI63
Семестър
7
Кредити по ЕСТК
4
Часове за седмица
Лекции
2 часа
Лабораторни упражнения
1 часа

Препоръчителна литература:

  1. П. Петков. Многомерни системи за управление. ТУ-София, 1997.