National projects

1.                  ДДВУ 02/80, (2011, 2012), Системи за управление на мощността на възобновяеми енергийни източници, работещи в самостоятелна енергийна система,  ръководител - доц. д-р инж. Теофана Тодорова Пулева, със срок 36 месеца, I етап (18 мес.)

2.                  ДДВУ 02/80 (2013, 2014), Системи за управление на мощността на възобновяеми енергийни източници, работещи в самостоятелна енергийна система, ръководител - доц. д-р инж. Теофана Тодорова Пулева, със срок 36 месеца, II етап (18 мес.)

3.                  Докторантски договор на тема №132ПД0016-08 Разработване и изследване на система за управление на вятърен генератор, ръководител Г. Ружеков.

4.                  Двугодишен международен проект по договор  Д01-248/21.04.2007 (Българо-Словашко научен проект 105/07) с ръководител доц. д-р Е. Гарипов. Проектиране на модифицирани регулатори за управление на нелинейни хидроенергийни обекти (2008 – 2009). Отчетен  за първата година през април 2008 и за втората година през декември 2009, ТУ – София.

5.                  091ни 132 – 08 (2009), Многомоделно адаптивно управление с промишлен контролер, ръководител - доц. д-р Емил Гарипов

6.                  дог. МОН ДО 02-113/2008 –  Система за събиране, съхранение и обработка на медицински данни – ръководител проект доц. д-р Иван Евгениев – (2008- 2014)

7.                   дог. МОН ДРНФ 02/3 - 2009   Създаване на Център за изследвания и развитие на вградени и мобилни устройства – ръководител проект доц. д-р Иван Евгениев (2009 -)

8.                   дог. МОН ДТК 02/63 - 2009 –  Център за изследвания и развитие на интелигентни и специализирани периферни устройства – ръководител лаборатория доц. д-р Иван Евгениев (2009-2012)