Вътрешни и международни връзки


    Катедрата има интензивни връзки с външни организации още от момента на създаването си през 1961 г. Освен обучението по автоматизация тя организира и развитието на автоматизацията въобще в България.
Нейните преподаватели участвуват активно в създаването и ръководството на първите научно - изследователски институти. Най важен резултат от първото национално съвещание по автоматизация (1961), на което основен докладчик е доц. Трайко Петков, е създаването на Централната развойна база по автоматизация. Тази база, която в 1962 г. се преобразува в НИПКИПА (от 1966 г. в НИПИА, а по-късно в ЦНИКА), е ръководена отначало от доц. Трайко Петков (1962-1965 г.), а по-късно от доц. Хинко Хинов (1966 - 71). В продължение на 15 години зам. директор и една година - и. д. директор на ЦНИКА е проф. Гео Гатев. Николай Наплатанов е сред основателите, първи и дългогодишен ръководител на лабораторията, по късно Институт по Техническа Кибернетика към БАН. В периода 1968 - 1970 г. зам. директор по научната част е доц. И. Томов.
Преподаватели от катедрата са основните членове на националния орган на ИФАК. Те са и основни организатори на периодичните научни конференции по автоматизация. Специално трябва да се изтъкне заслугата им за организацията на двата симпозиума на ИФАК по методи за оптимизация, проведени във Варна през 1974 и 1979 г. Председател на организационния комитет е проф. Наплатанов, а в програмния комитет освен него участвуват проф. Томов и проф. Гатев. Проф. Тр. Петков бе председател на организационния комитет за провеждане на Workshop, организиран от ИФАК и ИФОРС през 1977 г. в курорта "Дружба".
    През 1966 г. започва да се издава първото научно списание в областта на автоматизацията - "Автоматика и изчислителна техника". По-късно то се преименува в "Автоматика, Изчислителна техника и автоматизирани системи" и "Автоматика и информатика". Главен редактор в периода 1966 - 1970 г. е проф. Наплатанов, а в периода 1971-1997 г. - проф. Томов. Членове на редколегията са проф. Маджаров и проф.П.Петков.
    Проф. Томов организира и ръководи така наречения "Междуведомствен семинар по проблемите на приложението на изчислителни машини в системите за управление". Семинарът се провежда (основно на територията на катедрата) в продължение на 11 години (от 1977 до 1988 г.). В началото основни участници са представители на ВМЕИ, ВХТИ, ЦНИКА, ИТК и ЦЛА. Впоследствие той обхванща почти всички звена по автоматизация, вкл. от Пловдив и Варна. Представа за неговата работа може да се получи от специалния брой 4 на "Автоматика и телемеханика" от 1980 г., в който са дадени резултатите от три последователни сбирки, посветени на проблемите на приложението на микропроцесорната техника в системите за управление. На тези сбирки участват 64 представителя на 12 организации, институти и лаборатории.
Важна форма на сътрудничество с наши и чуждестранни организации са съвместните научно - изследователски разработки. Може да се отбележи участието на катедрата, заедно с институти от БАН, промишлеността, строителството и други ВУЗ, в изпълнението на координационната програма на национално равнище "Разработване на общосистемни въпроси на САПР", разработвана през периода 1976 - 1980 г. под ръководството на проф. Гатев, в резултат на която за първи път в страната са получени редица научнотехнически резултати. Ръководител от катедрата е проф. Томов. Координационната програма "Интелектуализация и кибернетизация на промишлеността и други сфери на народното стопанство" се разработва в периода 1981 - 1985 г. под ръководството на проф. Наплатанов.
    Съвместни разработки със звена от бившия СССР - МЭИ, ИПУ, ЦНИИКА - Москва, Институтите по кибернетика в Киев и Минск са ръководени от българска страна от проф. Томов, проф. Маджаров, проф. Гатев, доц. Калайков, доц. Гарипов.
Форма на международно сътрудничество са специализациите и обмяната на опит. Повечето от членовете на катедрата са използували тази форма за повишаване на квалификацията си. От своя страна катедрата е посещавана от редица изтъкнати чуждестранни учени и преподаватели като проф. Х. Честнат (САЩ), проф. Хо и проф. Райфа (двамата от Харвардския университет на САЩ), академик Якубайтис (Рига), проф. Бурков (ИАТ-Москва), проф. Круг и проф. Бутковски (Москва), проф. Видал (Франция), проф. Финдайзен и проф. Бубницки (Полша), проф. Фербруген (Холандия), проф. Тома (Германия) и др. На специализация тук се обучават няколко души от Русия, Украйна, КНДР, арабските страни и др. Тук защитават кандидатски дисертации трима чуждестранни докторанти.
    Проф. Гатев и доц. Хр. Ангелов са членове на IEEE, САЩ, а проф. Гатев (от 1994 г.) - и на Нюйоркската академия на науките. Проф. П. Петков, доц.Н. Христов и доц. Хр. Ангелов са членове на технически комисии на ИФАК.