Научна и изследователска дейност


    Научните постижения на катедрата са основно в областта на теория на управлението. Те са представени в повече от 1000 статии и доклади, от които над 300 са публикувани в чужбина. От членове на катедрата са защитени 3 дисертации за научната степен "доктор на техническите науки" и 20 докторски дисертации. Катедрата е ръководила повече от 150 докторанти, от които над 80 са защитили докторски дисертации. Най-активни ръководители са проф. Наплатанов, проф. Трайко Петков, проф. Маджаров и доц. Кисьов (с повече от 10 успешно защитили докторанти), доц. Гунчев, проф. Томов и др. Преподаватели от катедрата са автори и съавтори на над 70 учебника, монографии и книги с монографичен характер. Освен книгите от поредицата "Основи на техническата кибернетика", трябва да се отбележат монографиите на Петко Петков и Николай .Христов [16] - издадена от престижното издателство Прентис - Хол (Великобритания), Илия Томов [8], Никола Маджаров [5] и Гео Гатев [4] - първата българска монография в областта на методите на съвременната теория на управление, на идентификация и оптимално управление на динамични системи.
    Във всички тези направления, освен на теорията, се отделя особено внимание и на приложението на изчислителната техника. През 1968 г. колектив с ръководител проф. Н. Маджаров разработва апаратура ИДХ-24 (измерител на динамични характеристики), която е защитена с авторско свидетелство за изобретение и е получила златен медал и грамота на 24-тия Международен мострен панаир в Пловдив. През 1970 г. колектив с ръководител проф. Н. Маджаров разработва апаратура СК-16.2Ц (специализиран цифров корелатор), която е защитена с авторско свидетелство за изобретение и е получила златен медал и грамота на 26-тия Международен мострен панаир в Пловдив. Тя е внедрена в МК "Кремиковци" и в учебния процес.
От проф. Томов се сформира научно - изследователски колектив, в който се включват почти всички преподаватели от кат. "Системи и управление". Колективът работи по създаване на програмни продукти за анализ и синтез на САУ. В периода от 1974 до 1990 г. проф. Томов ръководи редица договори от отрасловия и ведомствения план, при изпълнението на които са разработени програмните пакети SSPA и SSPA2. Освен в учебния процес, те са внедрени в много организации в България и в чужбина. Програмните продукти са описани в 7 от 8 - те книжки от поредицата "Сборник алгоритми и програми по проектиране на САУ" [14].
    Паралелно с този голям колектив, преподавателите ръководят или участвуват в по-малки колективи, в които общите подходи и разработки се модифицират и внедряват за нуждите на редица други приложения. Разработената от проф. Петко Петков и доц. Николай Христов диалогова програмна система за анализ и синтез на системи за управление SYSLAB, освен в страната, е внедрена в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Финландия, Русия и др. Разработеният под ръководството на доц. Хр. Ангелов приложен софтуер за управление в реално време е внедрен в повече от 70 обекта в страната. Чрез ръководените от доц. К. Ищев 4 договора с БАН и ВИАС, нови и модифицирани програмни продукти се прилагат при сеизмичното микрорайониране и при антисеизмичното осигуряване на отговорни съоръжения (АЕЦ). През 1986 г. разработката "Технология за оптимизиране на топлопотреблението чрез микропроцесорни топломери /разходомери", ръководена от доц. Ив. Калайков, печели златен медал на Пловдивския панаир.
    Резултатите от научно - изследователската дейност се използуват широко в учебния процес. При разработката на пакетите SSPA, SSPA2, SYSLAB, DSCOPE, RSCOPE, PROCOS и др. са привлечени голям брой студенти, в резултат на което студентите от специалност "Системи и управление" са подготвени много добре в областта на изчислителната техника и програмирането. Те са и най-активните ползватели на изчислителния център на ВМЕИ в периода 1974 - 1981 г. След 1981 г. те вече работят в първия катедрен изчислителен център във ВМЕИ, създаден с участието на гл. ас. Камен Ищев и гл. ас. Христо Андреев. Специално предназначен за учебния процес е проектът "София" (I, II и III), ръководен в института от проф. Томов. В катедрата разработките по този проект бяха ръководени от доц. Иван Стойчев, доц. Димитър Ненов, доц. Николай Христов, доц. Петко Петков.
    В периода 1991-1998 г. колектив на катедрата с ръководители проф. Томов и проф. Маджаров разработва два проекта в областта на системите за оптимално и адаптивно управление и оценяване, финансирани от Националния Фонд "Научни изследвания" - МОНТ.