ДОГОВОРИ
с участието на катедра Системи и управление
2001-2006 г.Договори с участието на Доц. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

 1. Гарипов Е. и др. Разработка на методи и инструментални средства за 16-разрядни персонални компютри за идентификация и управление на промишлени процеси на основата на математическо моделиране. Отчет на международен договор по линията на СИВ (1986-1988).
 2. Гарипов Е. Синтез на апериодичен регулатор (АР) с променлива структура - робастност на самонастройващи се СУ с АР. Отчет по договор 02901А-3/88, ноември 1990, ТУ-София.
 3. Калайков И., Е. Гарипов. Програмна система за симулиране RSCOPE. Ръководство на потребителя. Отчет по договор 1295-10/89, март 1991, ТУ - София.
 4. Гарипов Е. И др. Програмен пакет за преобразуване на описания на динамични системи. Ръководство за потребителя. Отчет по договор 1295-10, март 1991, ТУ - София.
 5. Томов И, …, Гарипов Е. и др. Пакет програми ACDISK за анализ, синтез и симулиране на системи за позициониране на четящите глави в дискови запомнящи устройства. Отчет по договор ….. (Доклад на IV Национална конференция с международно участие "Управление на технологични процеси"-УТП'91. СТУ, 12-13 септември 1991.)
 6. Гарипов Е., И. Калайков. Синтез на адаптивни модели на динамични системи и временни редове. Отчет по договор ТН-145/91, септември 1992, ТУ - София.
 7. Гарипов Е. Изследване на самонастройващи се регулатори, функциониращи в условията на априорна неопределеност чрез средствата на програмната среда SIMULINK. Отчет по договор …, септември 1994, ТУ - София.
 8. Гарипов Е. Проучване на програмната среда MATLAB/SIMULINK за осъществяване на сравнителен анализ на адаптивни системи за управление. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1995, ТУ-София.
 9. Гарипов Е. Алгоритми за управление в реално време. Отчет на дейността по TEMPUS JET- 3645, октомври 1995.
 10. Гарипов Е. Висококачествени алгоритми за рекурсивно оценяване на линейни параметрични модели. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1996, ТУ-София.
 11. Гарипов Е. Изграждане на модели на нестационарни системи в MATLAB / SIMULINK. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1997, ТУ-София.

Договори с участието на Гл. ас. д-р. Иван Евгениев Иванов

 1. "Schedulability of mixed Real-Time and general messages in heterogeneous type networks (CAN - TCP/IP )" - Microsoft Research Contract
 2. "Open Trusted Computing" - FP6 contaract - 027635
 3. "Real-Time Energy Managenet via Power Lines and Internet" NNE5/2001/825
 4. "Design for Open and Predictable Distributed Control Systems", Royal Society Research Contract
 5. дог. 2773М8 към НИС при ТУ София
 6. "DERLAB" FP6 contract

Договори с участието на Чл. кор. проф. д.т.н. Петко Христов Петков

 1. Участие в проект на тема "Numerical Methods and Software for Control Systems Design" (съвместно с д-р Кристофър Жоблинг, Департамент по компютърни науки, Университетски колеж на Суонзи, Суонзи, Великобритания), финансиран от Комисията на Европейската общност по програмата COST (Контракт CIPA 3510PL926374), Юни-септември 1993. Обща сума на финансиране: 19500$
 2. Участие в проект на тема "Computational Methods, Algorithms and Programs for Multivariable Systems Analysis and Design" (съвместно с проф. Йен Постлетуейт, Департамент по инженерство, Университет на Лейстър, Великобритания) , финансиран от Комисията на Европейската общност по програмата COST (Контракт CIPA 3510PL920923), октомври-декември 1993. Обща сума на финансиране: 19500$
 3. Участие в проект на тема "Parallel Algorithms for Linear Control Systems", (съвместно с д-р А.Д. Симпсън) осъществен по програмата TRACS (Training and Research on Advanced Computing Systems) , Паралелен изчислителен център на Единбург, Университета на Единбург, Великобритания. Финансиран от Комисията на Европейската общност по програмата PECO (Контракт ER BCI PDCT 940082), юни-август 1995. Обща сума на финансиране: 10000$
 4. Ръководство на проект на тема "Development of Numerical Methods and Software for H Controller Design" финансиран от НАТО (съвместно с проф. Йен Постлетуейт, Департамент по инженерство, Университет на Лейстър, Великобритания) 1994-1996 NATO Linkage Grant HTECH.LG 940466 Обща сума на финансиране: 826000 BF (23600$)
 5. Ръководство на изследователски проект, финансиран от фондацията Volkswagen-Stiftung на тема "Numerische Methoden und Software-Entwicklung fur Steuerungsprobleme" (съвместно с проф. Фолкер Мерман, Факултет по Математика, Технически университет Кемниц, Германия) 1997-1999 Обща сума на финансиране: 68300 DM
 6. Участие в тематична мрежа "Network for development and evaluation of numerically reliable software in control engineering and its implementation in production technologies", част от European Community Programme on Industrial and Applied Technologies (BRITE-EURAM III), Договор ERB BRRT-CT97-5040, 1998-2002 Координатор: проф. Сабине Ван Хуфел, Електротехнически факултет, Католически университет Льовен, Белгия. Обща сума на финасиране( само за ТУ-София): 35000 EUR

Договори с участието на Доц д-р инж. Елена Александрова Хараланова

 1. Договор по научно-изследователски проект на тема " Приложение на съвременните методи на теория на управлението при проектиране на цифрови турбинни регулатори на процесите във водно-електрически централи", 2003- ръководител на договора.
 2. Договор по научно-изследователски проект на тема "Компютърна среда за проектиране, симулиране и реализиране на дискретни регулатори",2004.

Договори с участието на Доц д-р инж. Николай Димов Христов

 1. TEMPUS JEP 07474-94 Master of Business Administration Joint European Programme, ръководител от ТУ - доц. Н. Христов
 2. TEMPUS MJEP 11057-96 Trans-European Network for Student Exchange, координатор - доц. Н. Христов
 3. Програма СОКРАТЕС-ЕРАЗМУС: Обмен на студенти и преподаватели между ТУ-София и INSA de Rennes, координатор - доц. Н. Христов.
 4. И-517/95 "Системи за управление динамичната реакция на антенни съоръжения, ръководител - доц. К. Ищев
 5. NATO Linkage Grant HTECH.LG 940466, Development of Numerical Methods and Software for H-inf Controller Design, ръководител - проф. П. Петков.

Договори с участието на Доц д-р инж. Красимира Василева Филипова

 1. TEMPUS - JEP -3645 Centre for Advanced Control Engineering, ръководител от ТУ - доц., д-р Калайков
 2. Договор по фонд "НИ" - И-517/95 "Системи за управление динамичната реализация на антенни съоръжения" с ръководител доц. д-р К. Ищев
 3. 2. Schedulability of mixed Real-time and general messages in heterogeneous type networks ( CAN-TCP/IP), N 4069 M8/2003.

Договори с участието на Доц. д-р инж. Камен Лазаров Перев

 1. "Компютърна среда за проектиране, симулиране и реализация на дискретни регулатори" - НИП към ТУ - София с ръководител доц. Е. Гарипов, 2004.

Договори с участието на Гл. ас. д-р. Георги Томов Ружеков

 1. TEMPUS - 1994 - 1997
 2. BABEL - 1993 - 1998 - Международен проект с участието на СУ Кл. Охридски и университети от Англия, Германия, Полша, Естония и др.
 3. Ромска база данни - от 2002г. - 2007г. - Международен проект с участието и на СУ Кл. Охридски.
 4. Проекти по линия на "Научни изследвания"

Договори с участието на Гл. ас. д-р. Теофана Тодорова Пулева

 1. Договор TEMPUS - JEP 3645 - Centre for Advanced Control Engineering. р-л - доц. д-р И. Калайков, 1993.
 2. Приложение на съвременните методи на теория на управлението при проектиране на цифрови турбинни регулатори на процесите във водно-електрически централи. Договор № 319-8 НК/2003, възложител ТУ-София, ръководител доц. д-р Елена Хараланова
 3. Компютърна среда за проектиране, симулиране и реализиране на дискретни регулатори. Договор № 451-8 НК/2004, възложител ТУ-София, ръководител доц. д-р Емил Гарипов
 4. Разработка на алгоритми и програми за цифров турбинен регулатор DTG - Hydro. Договор с фирма ХИДРО ООД - София за ВЕЦ "В. Левски", гр. Карлово, 2000.
 5. Рехабилитация на хидроагрегат 1 на ВЕЦ "Стара Загора". Договор с НЕК (съвм. С ХИДРО ООД- София), 2002.

Договори с участието на Гл. ас. маг. инж. Иван Иванов Ценов

 1. TEMPUS - JEP -3645 Centre for Advanced Control Engineering, ръководител от ТУ - доц., д-р Калайков
 2. ТН-626/96, Разпределена компютърна система за управление, доц. Хр. Ангелов (р-л), И. Е. Иванов, В. Е. Георгиев, П. Т. Петков, И. И. Ценов.
 3. Система за управление на движението на широкоформатен текстилен плотер, доц. Хр. Ангелов (р-л), И. Е. Иванов, В. Е. Георгиев, П. Т. Петков, И. И. Ценов.
 4. Система за управление на движението на камера за рентгенографски скенер, доц. Хр. Ангелов (р-л), И. Е. Иванов, В. Е. Георгиев, П. Т. Петков, И. И. Ценов.

Договори с участието на Гл. ас. д-р Александър Каменов Ищев

 1. Neuro-fuzzy modeling in model based diagnosis and controller reconfiguration. Договор с STW, DEL 4506.
 2. Разработване на интегрирана работна среда за идентификация, моделиране, анализ, синтез и реализация на многомерни системи за управление. Договор 230-8НК/2002 с възложител - ТУ-София и ръководител - доц. д-р Николай Христов.
 3. Алгоритми за управление на сателитни антенни съоръжения за скоростен железопътен транспорт. Договор МУ-И-4/98, възложител НФ "НИ", ръководител н.с. д-р Петя Георгиева.
 4. "Структурни методи за решаване на вълнови гранични задачи". Договор ММ 613/96, възложител НФ "НИ", ръководител - проф. Николай Шополов.
 5. Системи за управление динамичната реакция на антенни съоръжения. Договор И 517/95, възложител НФ "НИ", ръководител - проф. дтн Камен Ищев
 6. Разработване на автоматизирани системи за активно и пасивно управление на конструкции при ветрови, импулсни и сеизмични въздействия. Договор ТН - 364/93, възложител НФ "НИ" (Национален Фонд Научни Изследвания), ръководител - ст. н.с. д-р Петя Динева.

Договори с участието на Ас. маг. инж. Орлин Стойчев Маринов

 1. REMPLI