Катедрата

Катедра "Автоматика и телемеханика" се ръководи до 1989 г. от чл. кор. проф. Николай Наплатанов. През 1989 г. за ръководител е избран проф. д.т.н. Илия Томов, през 1993 г. - доц. д-р Иван Калайков, а през 1995 г. - проф. д.т.н. Петко Петков.

В катедрата се обособяват няколко научни и учебни направления.
Основно направление от създаването на катедрата през 1961 г. до сега е ТАУ, за развитието на което най-много допринасят проф. Наплатанов, проф. Томов (адаптивни и робастни системи) и проф. Маджаров (дискретни системи, статистически методи). Доц. Гунчев развива поднаправлението по оптимални системи, доц. Стойчев - нелинейни системи, проф. Трайко Петков - идентификация на системи. След отделянето на катедра "Автоматика и телемеханика" през 1974 г. проф. Томов, проф. Маджаров, доц. Петко Петков, доц. Н. Христов и гл. ас. Ценов допринасят за развиване и въвеждане в учебния процес на съвременната теория на управление.

През 1964 г. доц. Тр.Петков за първи път преподава дисциплината "Изчислителни устройства в автоматиката", с което се слага начало на обучението в областта на изчислителната техника в тогавашния МЕИ. През 1967 г. започва работа първата лаборатория по едноименната дисциплина, създадена от Христо Андреев, тогава стажант н.с. към проблемната лаборатория по САУ. През 80-те години и до момента направлението "Компютърни системи за управление" се развива активно от доц. Христо Ангелов, който изгражда и съответна лаборатория към катедрата.

Доц. Веселин Кисьов поставя началото на преподаването на телемеханика и крайни автомати, а в научната си дейност - на приложението на методите от теорията на разпознаването на образи за решаване на биомедицински проблеми. По-късно доц. Кисьов оглавява кат. "Биотехника" към факултета.

Проф. Тр.Петков изгражда направлението "Технико - икономически системи" в рамките на специалност "Автоматика и системотехника". След неговото пенсиониране това направление се развива под ръководството на проф. Гео Гатев. Научните постижения на катедрата са основно в областта на управлението. Те са описани в повече от 1000 статии и доклади. Над 300 от тях са в чужбина. От членове на катедрата са защитени 3 дисертации за научната степен "доктор на техническите науки" и 20 докторски дисертации. Катедрата е ръководила повече от 150 докторанти, от които 83 са защитили докторски дисертации. Най-активни ръководители са проф. Наплатанов, проф. Трайко Петков, проф. Маджаров и доц. Кисьов (с повече от 10 успешно защитили докторанти), доц. Гунчев, проф. Томов и др. Преподаватели от катедрата са автори и съавтори на над 70 учебника, монографии и книги с монографичен характер (приложение А и Б). Освен книгите от споменатата вече поредица "Основи на техническата кибернетика", трябва да се отбележат монографиите на Петко Петков и Николай .Христов издадена от престижното издателство Прентис - Хол (Великобритания), Илия Томов, Никола Маджаров и Гео Гатев.

От проф. Томов се сформира научно - изследователски колектив, в който се включват почти всички преподаватели от кат. "Автоматика и телемеханика". Колективът работи по създаване на програмни продукти за анализ и синтез на САУ. В периода от 1974 до 1990 г. проф. Томов ръководи редица договори от отрасловия и ведомствения план, при изпълнението на които са разработени програмните пакети SSPA и SSPA2. Освен в учебния процес, те са внедрени в много организации в България и в чужбина. Програмните продукти са описани в 7 от 8 - те книжки от поредицата "Сборник алгоритми и програми по проектиране на САУ".

Паралелно с този голям колектив, преподавателите ръководят или участвуват в по-малки колективи, в които общите подходи и разработки се модифицират и внедряват за нуждите на редица други приложения. Разработената от проф. Петко Петков и доц. Николай Христов диалогова програмна система за анализ и синтез на системи за управление SYSLAB, освен в страната, е внедрена в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Финландия, Русия и др. Разработеният под ръководството на доц. Хр. Ангелов приложен софтуер за управление в реално време е внедрен в повече от 70 обекта в страната. Чрез ръководените от доц. К. Ищев 4 договора с БАН и ВИАС, нови и модифицирани програмни продукти се прилагат при сеизмичното микрорайониране и при антисеизмичното осигуряване на отговорни съоръжения (АЕЦ). През 1986 г. разработката "Технология за оптимизиране на топлопотреблението чрез микропроцесорни топломери /разходомери", ръководена от доц. Ив. Калайков, печели златен медал на Пловдивския панаир. Някои други разработки са изброени в приложение В.

В периода 1991-1998 г. колектив на катедрата с ръководители проф. Томов и проф. Маджаров разработва два проекта в областта на системите за оптимално и адаптивно управление и оценяване, финансирани от Националния Фонд "Научни изследвания" - МОНТ.

Науката

Научните постижения на катедрата са основно в областта на теория на управлението. Те са представени в повече от 1000 статии и доклади, от които над 300 са публикувани в чужбина. От членове на катедрата са защитени 3 дисертации за научната степен "доктор на техническите науки" и 20 докторски дисертации. Катедрата е ръководила повече от 150 докторанти, от които над 80 са защитили докторски дисертации. Най-активни ръководители са проф. Наплатанов, проф. Трайко Петков, проф. Маджаров и доц. Кисьов (с повече от 10 успешно защитили докторанти), доц. Гунчев, проф. Томов и др. Преподаватели от катедрата са автори и съавтори на над 70 учебника, монографии и книги с монографичен характер. Освен книгите от поредицата "Основи на техническата кибернетика", трябва да се отбележат монографиите на Петко Петков и Николай .Христов [16] - издадена от престижното издателство Прентис - Хол (Великобритания), Илия Томов [8], Никола Маджаров [5] и Гео Гатев [4] - първата българска монография в областта на методите на съвременната теория на управление, на идентификация и оптимално управление на динамични системи.

Във всички тези направления, освен на теорията, се отделя особено внимание и на приложението на изчислителната техника. През 1968 г. колектив с ръководител проф. Н. Маджаров разработва апаратура ИДХ-24 (измерител на динамични характеристики), която е защитена с авторско свидетелство за изобретение и е получила златен медал и грамота на 24-тия Международен мострен панаир в Пловдив. През 1970 г. колектив с ръководител проф. Н. Маджаров разработва апаратура СК-16.2Ц (специализиран цифров корелатор), която е защитена с авторско свидетелство за изобретение и е получила златен медал и грамота на 26-тия Международен мострен панаир в Пловдив. Тя е внедрена в МК "Кремиковци" и в учебния процес.

От проф. Томов се сформира научно - изследователски колектив, в който се включват почти всички преподаватели от кат. "Системи и управление". Колективът работи по създаване на програмни продукти за анализ и синтез на САУ. В периода от 1974 до 1990 г. проф. Томов ръководи редица договори от отрасловия и ведомствения план, при изпълнението на които са разработени програмните пакети SSPA и SSPA2. Освен в учебния процес, те са внедрени в много организации в България и в чужбина. Програмните продукти са описани в 7 от 8 - те книжки от поредицата "Сборник алгоритми и програми по проектиране на САУ".

Паралелно с този голям колектив, преподавателите ръководят или участвуват в по-малки колективи, в които общите подходи и разработки се модифицират и внедряват за нуждите на редица други приложения. Разработената от проф. Петко Петков и доц. Николай Христов диалогова програмна система за анализ и синтез на системи за управление SYSLAB, освен в страната, е внедрена в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Финландия, Русия и др. Разработеният под ръководството на доц. Хр. Ангелов приложен софтуер за управление в реално време е внедрен в повече от 70 обекта в страната. Чрез ръководените от доц. К. Ищев 4 договора с БАН и ВИАС, нови и модифицирани програмни продукти се прилагат при сеизмичното микрорайониране и при антисеизмичното осигуряване на отговорни съоръжения (АЕЦ). През 1986 г. разработката "Технология за оптимизиране на топлопотреблението чрез микропроцесорни топломери /разходомери", ръководена от доц. Ив. Калайков, печели златен медал на Пловдивския панаир.

Резултатите от научно - изследователската дейност се използуват широко в учебния процес. При разработката на пакетите SSPA, SSPA2, SYSLAB, DSCOPE, RSCOPE, PROCOS и др. са привлечени голям брой студенти, в резултат на което студентите от специалност "Системи и управление" са подготвени много добре в областта на изчислителната техника и програмирането. Те са и най-активните ползватели на изчислителния център на ВМЕИ в периода 1974 - 1981 г. След 1981 г. те вече работят в първия катедрен изчислителен център във ВМЕИ, създаден с участието на гл. ас. Камен Ищев и гл. ас. Христо Андреев. Специално предназначен за учебния процес е проектът "София" (I, II и III), ръководен в института от проф. Томов. В катедрата разработките по този проект бяха ръководени от доц. Иван Стойчев, доц. Димитър Ненов, доц. Николай Христов, доц. Петко Петков.

В периода 1991-1998 г. колектив на катедрата с ръководители проф. Томов и проф. Маджаров разработва два проекта в областта на системите за оптимално и адаптивно управление и оценяване, финансирани от Националния Фонд "Научни изследвания" - МОНТ.

Важни събития в катедра „Системи и управление“

за периода януари 2011 - март 2015 г.

 

2011 г., юни

·                    Конференция „Автоматика‘11“, Дни на науката в ТУ-София, Созопол.

 

2011 г., октомври

·                    Конференция „Автоматика и информатика‘11“,  София

2011 г.,  ноември

·                    За зам.-ръководител на НИС е избран доц. д-р Иван Евгениев Иванов

 

2012 г., януари

·                    За зам. декан по НПД на факултет Автоматика избран е доц. д-р Александър Каменов Ищев.

·                    За ръководител на катедра „Системи и управление“ за трети мандат е избран доц. д-р Емил Михайлов Гарипов.

 

2012 г., април

·                    Получава научното звание „професор“ по „Теория на автоматичното управление“ доц. д-р Емил Михайлов Гарипов.

·                    Получава научното звание „доцент“ по „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката ” гл.ас. д-р Георги Томов Ружеков.

2012 г., май

·                    Юбилейно честване на 50 години обучение по автоматика в България.

·                    По повод на юбилея 50 год. обучение по автоматика в България са наградени със златен медал на Техническия Университет – София и грамота следните преподаватели и учени, изиграли важна роля в създаването на катедра „Промишлена автоматика“ и обучението по автоматика в България:

чл.-кор. д-р Николай Делчев Наплатанов – посмъртно

проф. дтн. Илия Иванов Томов – посмъртно

проф. Трайко Трайков Петков

проф. дтн. Никола Енчев Маджаров

·                    Юбилейна книга 50 години обучение по автоматика.

·                    Открита е лаборатория 2120Д по „Индустриални системи за управление на фирмата Schneider Electric” с ръководители доц. д-р Теофана Пулева и доц. д-р Цоньо Славов.  

 

2012 г. , юни

·                    Конференция „Автоматика‘12“, Дни на науката в ТУ-София, Созопол.

·                    Започва научно сътрудничество на колектив от катедра „Системи и управление“ с колектив от Института по управление и индустриална автоматика, Факултет по електроинженерство и информационни технологии на Техническия Университет  в Братислава, с ръководител проф. дтн. Войтех Весели. Организира се научен семинар в катедрата и участие на членове на словашкия колектив на конференцията „Автоматика‘12“, Дни на науката в ТУ-София.

 

2012 г., юли

·                    Получава научното звание „доцент“ по „Теория на автоматичното управление“ гл.ас. д-р Цоньо Николаев Славов.

·                    Получава научното звание „доцент“ по „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката ” гл.ас д-р Андрей Стоянов Йончев.

 

2012 г., октомври

·                    Научна конференция с международно участие „Автоматика и информатика‘12“, София.

 

2013 г., юни

·                    Научна конференция „Автоматика‘13“,  Дни на науката в ТУ-София.

 

2013 г., септември

·                    Научен семинар в катедра „Системи и управление“, Факултет Автоматика по време на посещение на колеги от Института по управление и индустриална автоматика, Факултет по електроинженерство и информационни технологии на Техническия Университет  в Братислава.

2013 г., ноември

·                    Научна конференция с межународно участие „Автоматика и информатика‘13“, София.

 

2013 г., ноември

·                    Научен семинар в Института по управление и индустриална автоматика, Факултет по електроинженерство и индустриални технологии на Техническия Университет в Братислава с участие на преподаватели от катедра „Системи и управление“, ФА.

 

2014 г., февруари

·                    Създадена е научно-изследователска лаборатория 2120В по „Вградени системи за управление“ с ръководители чл.-кор. проф. дтн. Петко Петков и докторант Йордан Кралев.

 

2014 г., март

·                    Провежда се студентски семинар в катедрата, лаб.2120Д, организиран от фирмата Schneider Electric и студентската организация BEST.

2014 г., юни

·                    Научна конференция „Автоматика‘14“, Дни на науката в ТУ-София, Созопол.

2014 г., август

·                    Навършват се 40 години от създаване на Факултет Автоматика. На 7 август 1974 г. с разпореждане №159 на Бюрото на Министерския съвет от Електротехническия факултет се отделят преподавателите от катедра „Промишлена автоматика“, които заедно с катедрите по „Теоретична електротехника“, „Електроизмервателна техника“ и катедра „Физкултура“ образуват Факултет Автоматика.

2014 г., октомври

·                    Провежда се юбилейно тържество по повод 40 години от създаването на Факултет Автоматика.

·                    Награден е проф. дтн. Никола Енчев Маджаров със златен медал и грамота по повод на неговия 80-годишен юбилей и особено високи заслуги за развитието и утвърждаването на Факултет Автоматика.

·                    Научна конференцията с международно участие „Автоматика и информатика‘14“, София.

 

2014 г., ноември

·                    Открива се обновена лаборатория лаборатория 2120Е по „Промишлени системи за управление на фирмата Siemens”, с ръководител доц. д-р Георги Ружеков. 

2013 г., февруари

·                    За ръководител на катедра „Системи и управление“ е избрана доц. д-р Теофана Тодорова Пулева