kat

 

Катедрата е основана през 1974 г.  под името „Автоматика и телемеханика“. Първи ръководител на катедрата е чл. кор. проф. Николай Д. Наплатанов, основоположник  на техническата кибернетика и автоматиката в България.

Катедрата организира бакалавърското и магистърското обучение по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ от професионалното направление „Електротехника, електроника и автоматика“. В нея се подготвят специалисти по проектиране, експлоатация и мениджмънт при изграждане, развитие и използване на алгоритмично, техническо, програмно и информационно осигуряване на компютърни системи за управление в различни стопански отрасли и в непроизводствената сфера.

Възпитаниците на катедрата придобиват умения да създават и изследват системи с различно предназначение, да формулират изискванията към техните подсистеми, да съставят математически модели и да провеждат експериментални изследвания, да определят оптимални конфигурации на технически и програмни средства и да реализират алгоритми на тяхното функциониране. Постигнатият баланс между получените системно-ориентирани знания и специализираната компютърна подготовка позволява на завършилите инженери (бакалаври и магистри) да работят в инженерингови организации и фирми, проектантски и научно-изследователски звена, занимаващи се с изграждане, експлоатиране и развитие на технически и технико-икономически системи за обработване на информация и управление.

 

Преподавателски състав

доц. д-р Теофана Пулева (р-л на катедрата)

доц. д-р Цоньо Славов (зам. р-л на катедрата)

доц. д-р Александър Ищев

доц. д-р Андрей Йончев

доц. д-р Георги Ружеков

доц. д-р Иван Евгениев

доц. д-р Камен Перев

гл. ас. д-р Александър Хотмар

гл. ас. д-р Аспарух Марковски

гл. ас. д-р Йордан Кралев

ас. Божидар Раков

 

Учебни дисциплини за бакалавърското обучение

Програмиране и използуване на компютриII част

Теория на управлението – I част

Теория на управлението – II част

Микропроцесорна техника

Обработка на данни и сигнали

Идентификация на системи

Цифрови регулатори и промишлени системи за управление

Многомерни системи за упрвление

Теория на автоматичното регулиране

Теория на автоматичното управление

Control theory - part 1

Control theory - part 2

Control theory 2

POM

 

Гост преподаватели

чл. кор. проф. дтн. Петко Петков

проф. дтн. Камен Ищев

проф. дтн Никола Маджаров

проф. д-р Емил Гарипов

доц. д-р Димитър Пенев

доц. д-р Елена Хараланова

доц. д-р Красимира Филипова

гл. ас. Иван Ценов

 

Учебни дисциплини за магистърското обучение

Нелинейни системи за управление

Управление на дискретно-събитийни системи

Цифрова обработка на сигнали

Цифрово оценяване и филтрация

Оптимизация и избор на решения

Робастно и оптимално управление

 

 

DSCF4396.JPG 

 IMG_20140318_174627.jpg