Курсове, провеждани от катедра "Системи и управление"

Бакалаври. Редовно обучение

Наименование на курса

Контрол

Хорариум

Преподавател

Първи курс. Втори семестър

Програмиране и използуване на компютри (ПИК-2)

курсов проект

лекции - 15 ч.

упражн.-30 ч.

Доц. д-р Иван Евгениев

Маг. инж. Емануил Марков

Докторант Борислав Иванов

Втори курс. Четвърти семестър

Теория на управлението 1 (ТУ-1)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5ч.

Доц. д-р Александър Ищев

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Маг. инж. Йордан Кралев

Трети курс. Пети семестър

Теория на управлението 2 (ТУ-2)

изпит

кр

лекции - 30 ч.

упражн.-30 ч.

Доц. д-р Теофана Пулева

Доц. д-р Цоньо Славов

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Микропроцесорна техника (МПТ)

 

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.- 30 ч.

Доц. д-р Иван Евгениев

Маг. инж. Емануил Марков

Докторант Борислав Иванов

Обработка на данни и сигнали (ОДС)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5 ч.

Доц. д-р Георги Ружеков

Доц. д-р Цоньо Славов

Докторант Божидар Раков

Трети курс. Шести семестър

Идентификация на системи (ИС)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5 ч.

Доц. д-р Цоньо Славов

Маг. инж. Йордан Кралев

Четвърти курс. Седми семестър

Цифрови регулатори и промишлени системи за управление (ЦРПСУ)

изпит

кр

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5 ч.

Доц. д-р Георги Ружеков

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Ас. Божидар Раков

Четвърти курс. Осми семестър

Многомерни системи за упрвление (МСУ)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5ч.

Доц. д-р Цоньо Славов

Маг. инж. Йордан Кралев

Магистри. Редовно обучение

Наименование на курса

Контрол

Хорариум

Преподавател

Първи курс. Първи семестър

Робастно и оптимално управление (РОУ)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-30ч.

Доц. д-р Андрей Йончев

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Нелинейни системи за управление (НСУ)

тек.оценка

лекции -30 ч.

упражн.-22.5ч.

Доц. дтн Камен Перев

Доц. д-р Цоньо Славов

Оптимизация и избор на решения (ОИР)

текуща оценка

кр

лекции - 30ч.

упражн.-30ч.

Доц. д-р Теофана Пулева

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Доц. д-р Андрей Йончев

Цифрова обработка на сигнали (ЦОС)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5 ч.

Доц. д-р Георги Ружеков

Първи курс. Втори семестър

Цифрово оценяване и управление (ЦОУ)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5ч.

Доц. д-р Цоньо Славов

Вградени системи за управление

 

 

 

 

Курсове, провеждани от членове от катедрата в други факултети

Наименование на курса

Контрол

Хорариум

Преподавател

Курсове, провеждани от катедра "Системи и управление" - ФЕТТ

Втори курс. Четвърти семестър

Теория на автоматичното регулиране (ТАР)

текуща оценка

лекции - 30ч.

упражн.-15ч.

Доц. д-р Андрей Йончев

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Курсове, провеждани от катедра "Системи и управление" - ТФ

Втори курс. Четвърти семестър

Теория на автоматичното управление (ТАУ)

изпит

лекции - 30 ч.

упражн.-22.5ч.

Доц. д-р Александър Ищев

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Курсове, провеждани от катедра "Системи и управление" - ФАИО

Втори курс. Четвърти семестър

Control theory - part 1

текуща оценка

лекции - 22,5 ч.

лаб. упр.-15ч.

Доц. дтн Камен Перев

Доц. д-р Андрей Йончев

Трети курс. Пети семестър

Control theory - part 2

текуща оценка

лекции - 22,5 ч.

лаб. упр.-15ч.

сем. упр.-15ч.

Доц. д-р Александър Ищев

Доц. д-р Андрей Йончев

Четвърти курс. Седми семестър

Control theory 2

текуща оценка

лекции - 45 ч.

лаб. упр.-15ч.

сем. упр.-15ч.

Доц. д-р Андрей Йончев

Доц. д-р Александър Ищев

POM

текуща оценка

лекции - 22,5 ч.

лаб. упр.-15ч.

Доц. д-р Теофана Пулева

Доц. д-р Андрей Йончев