Теория на управлението I

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BАICE25

Семестър

4 (втори курс; летен семестър)

Кредити по ЕСТК

6

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

2 часа

Упражненията се провеждат в лаборатория 2105e

Препоръчителна литература:

  1. Ищев, К. Теория на управлението - част I. ДЕЛИКОМ-София, 2002, 2004.
  2. Ищев, Ал., Т. Пулева. Теория на управлението (част 1). Ръководство за лабораторни упражнения. ISBN 954-438-523-1, ТУ-София, 2005, 2006, 2007.
  3. Ищев, Ал. Теория на автоматичното регулиране и управление (теория, решени примери и задачи) , ISBN -10: 954-438-549-5, ISBN-13:978-954-438-549-1. ТУ-София, 2006, 2007.
  4. Наплатанов, Н. и др. Въведение в теорията на управлението. ВМЕИ, С., 1987.
  5. Ищев, К. Теория на автоматичното управление. КИНГ, София, 2000.
  6. John Van de Vegte, Feedback control systems. Prentice - Hall, 1994.