Теория на автоматичното управление

Основна информация

Лектор на курса е:
Упражненията се водят от:
Код
BAE 26
Семестър
5 (трети курс; зимен семестър)
Кредити по ЕСТК
5
Часове за седмица
Лекции
2 часа
Лабораторни упражнения
1,5 часа
Упражненията се провеждат в лаборатории 2120в и 2120г и започват от втора учебна седмица

Препоръчителна литература:

  1. Ищев, К. Теория на управлението - част I. ДЕЛИКОМ-София, 2002, 2004.
  2. Ищев, Ал., Т. Пулева. Теория на управлението (част 1). Ръководство за лабораторни упражнения. ISBN 954-438-523-1, ТУ-София, 2005, 2006, 2007.
  3. Ищев, Ал. Теория на автоматичното регулиране и управление (теория, решени примери и задачи) , ISBN -10: 954-438-549-5, ISBN-13:978-954-438-549-1. ТУ-София, 2006, 2007.
  4. Наплатанов, Н. и др. Въведение в теорията на управлението. ВМЕИ, С., 1987.
  5. Ищев, К. Теория на автоматичното управление. КИНГ, София, 2000.
  6. John Van de Vegte, Feedback control systems. Prentice - Hall, 1994.