Теория на автоматичното регулиране

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BE 28

Семестър

4 (втори курс; летен семестър)

Кредити по ЕСТК

4

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

1,5 часа

Упражненията се провеждат в лабораторни зали и започват от първата учебна седмица

Препоръчителна литература:

1. Ищев, К. Теория на автоматичното регулиране. ТУ-София, 1996.

2. Ищев, К. Теория на управлението (част1). Деликом, 2002, 2004.

3. Ищев, Ал. Теория на автоматичното регулиране и управление (теория, решени примери и задачи). ТУ-София, 2006.

4. Karl Johan Åström, Richard M. Murray. Feedback Systems, 2009.

5. Ищев, К. Теория на автоматичното  управление. Кинг, 2000.

6.      Наплатанов, Н. и др. Въведение в теорията на управлението. ВМЕИ,  С., 1987.

7.      Ищев, Ал., Т. Пулева Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението (част1), ТУ-София, 2005.

8.      Ищев, К. и др. Въведение в теорията на управлението (сборник решени задачи). ВМЕИ, С., 1987

9.      John Van de Vegte, Feedback control systems. Prentice - Hall, 1994.