Робастни и оптимални системи

Основна информация

Лектори на курса са:

доц. д-р Андрей Йончев

гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Упражненията се водят от:

Код

MAICE01

Семестър

1

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

2 часа