Многомерни системи за управление

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BAICE48

Семестър

7

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

1,5 часа

Препоръчителна литература:

  1. П. Петков. Многомерни системи за управление. ТУ-София, 1997.