Програмиране и използване на компютри II

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BAICE13

Семестър

2

Кредити по ЕСТК

4

Часове за седмица

Лекции

1 часа

Лабораторни упражнения

2 часа

Препоръчителна литература:

  1. Kernigan B. and D. Ritchie. The C programming language, Prentice Hall, 1992.