·         Учебна програма

 

Основна информация:

Лектор на курса е:

Доц. д-р Теофана Пулева, гл. ас. д-р Аспарух Марковски

Упражненията се водят от:

Код

MAICE056

Семестър

Маг. 1

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

2 часа

Препоръчителна литература:

           Основна литература

1. Gill, P.E., W. Murray, M.H. Wright (1981), Practical Optimization. Academic Press, 1981.

2. Форсайт, Дж., Малкълм, М., Моулър, К., (1987),  Компютърни методи за математически

пресмятания. С. Наука и изкуство, 1987.

3. Hillier, F. S., G. Liebermann, (2005), Operations Research, 8th edition, 2005.

4. Taha, H., (2008), Operations Research, Prentice Hall, ISBN 978-81-317-1104-0, 2008.

5. Гатев, Г. , (2003), Изследване на операциите, ТУ-София, ISBN 954-438-089-2, 2008.

6. Ton van den Boom. (1999), Optimisation in Systems and Control. TU – Delft, 1999

           Допълнителна литература

1. Scherer C., S. Weiland, (2004), Course in LMI in Control,http://www.cs.ele.tue.nl/sweiland/lmi.html , 2004

2. Boyd S., El Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan, (2005), LMI in System and Control Theory, http://www.stanford.edu/~boyd/lmibook, 2005

3. Fish J., T. Belytschko, (2007), A first course in Finite elements. John Wiley and Sons, 2007.

4. Rossetti, М., (2010), Simulation Modeling and Arena, John Wiley and Sons, 2010.

5. Optimization Toolbox User's Guide, The MathWorks, Inc., Natick, Mass. (актуална версия).