Обработка на данни и сигнали

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BAICE44

Семестър

7

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

1.5 часa

Препоръчителна литература:

  1. Ружеков Г., "Обработка на данни и сигнали", Технически университет София, 2004г.
  2. Иванов Р., Цифрова обработка на едномерни сигнали.
  3. Ifeachor E, B. Jerrvils, Digital Signal Processing - A practical Approach, Addison-Wesley Publishing Company 1993.
  4. Ружеков Г., Ръководство за лабораторни упражнения по цифрова обработка на сигнали с използване на сигнални процесори.