Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

Семестър

1

Кредити по ЕСТК

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

2 часа