Микропроцесорна техника

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BAICE33

Семестър

5

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

2 часа

Препоръчителна литература:

  1. Уокерли. Д. Архитектура и программирование микро-ЭВМ, книги 1 и 2. Мир, М., 1984.
  2. Морисита И. Аппаратнuе средства микро-ЭВМ, Мир, М., 1988.
  3. Tanenbaum A. Structured Computer Organization. Prentice-Hall, 1990.
  4. Goor N. J. van de. Computer Architecture and Design. Addison Wesley, 1991.
  5. Въчовски Н.Х. Наръчник 32-разредни микропроцесори, Техника, С., 1990