Идентификация на системи

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

BAICE37

Семестър

6

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

1.5 часа

Препоръчителна литература:

  1. Гарипов, Е. Идентификация на системи (второ преработено издание) - част I и II, ТУ-София, 2004.
  2. Гарипов, Е. Решени задачи по проектиране на СУ в MATLAB/SIMULINK, ТУ-София, 1997, 1999.
  3. Гарипов, Е. Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация на системи с използване на MATLAB/SIMULINK, ТУ-София, 2000.
  4. Ljung, L. System Identification: Theory for the User. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987.