Учебна програма

Control theory - part 1

Основна информация

Лектор на курса е:

Лабораторните упражненията се водят от:

Код

BIE32

Семестър

4

Кредити по ЕСТК

4

Часове за седмица

Лекции

1,5 часа

Лабораторни упражнения

1 часа

Препоръчителна литература:

  1. Kuo, B. and F. Golnaraghi, Automatic Control Systems, 8th ed., John Wiley & sons, N.Y., 2003