Цифрово оценяване и управление

Основна информация

Лектор на курса е:

Упражненията се водят от:

Код

MAICE10

Семестър

2

Кредити по ЕСТК

5

Часове за седмица

Лекции

2 часа

Лабораторни упражнения

1.5 часа