Анотация на курса

ЦИФРОВО ОЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Магистърски курс за надграждане на знания и умения в областта на Идентификация на системи, Проектиране на цифрови регулатори и Изследване на сложни цифрови системи за управление. Основни елементи в курса представляват:

·        Блочно и рекурсивно, т.е. в реално време, създаване на стационарни и нестационарни математически модели на стохастични динамични системи в отворен и затворен контур на управление чрез входно-изходни описания и в пространството на състоянията;

·        Проектиране на съответни цифрови филтри от Калманов тип и съвременни промишлени регулатори в схеми с вътрешен модел, с предиктор на Смит, с модифицирани структури и оптимални показатели на качество на управление;

·        Симулиране и реализиране на сложни системи за управление, вкл. и с твърда адаптация, непреки адпативни, многомоделни адаптивни, предсказващи и др.;

·        Акцентиране на достъпните в INTERNET и развитие на собствени програмни средства за изучаване, синтезиране и тестване на изследваните системи в средата на MATLAB и SIMULINK.

·        Създаване на лабораторни условия за реализиране в реално време на изследваните системи за управление.

Освен традиционните лабораторни упражнения по  темите на курса, студентите-магистри разработват като самостоятелни задачи и курсови проекти, които са съпроводени с базови актуални публикации на водещи учени в областта на системите за управление, лекции и учебници в електронен формат, програми и функции. Знанията в курса подкрепят разнопосочните интереси на студентите при разработване на дипломни работи под ръководството на преподаватели от катедра СУ, част от които обикновено прерастват в самостоятелни или съвместни публикации.

 

Титуляр на курса: проф. д-р Е. Гарипов

Водещи преподаватели: доц. д-р Ц. Славов, доц. д-р Г. Ружеков, гл. ас. д-р А. Марковски, гл. ас. д-р Й. Кралев, докт. Б. Раков

СПИСЪК НА ЧАСТ ОТ КУРСОВИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

 

Ø  Дискретизация на напрекъснати предавателни функции и обратното им възстановяване. Приложение на алгоритмите от учебника.

Ø  Дискретизация на напрекъснати предавателни функции и обратното им възстановяване. Оптимален избор на метод и такт на дискретизация.

Ø  Изследване на интерактивен софтуер itsie, разработен от колектив от Испания, за модифицирани рекурсивни алгоритми за оценяване на обекти в отворен контур.

Ø  Рекурсивно оценяване на параметри в затворен контур чрез подхода на Ландау.

Ø  Метод на инструменталните променливи за оценяване на неизвестни стационарни обекти в затворен контур.

Ø  Идентификация в затворен контур с използване на допълнителен идентификационен сигнал.

Ø  Идентификация в затворен контур с използване на корелационен метод на НМК за модели от нисък и висок ред.

Ø  Идентификация в затворен контур с използване на метод на НМК с корекция на изместените оценки (Biased Elimination Least Squares – BELS метод).

Ø  Класическо адаптивно управление на неизвестен стационарен обект с периодична неопределеност.

Ø  Класическо адаптивно управление на неизвестен нестационарен обект.

Ø  Адаптивно управление на неизвестен нестационарен обект чрез многомоделен подход.

Ø  Адаптивно управление с използване на оценител с филтриране на изместването при рекурсивен метод на НМК.

Ø  Проектиране на Обобщен предсказващ регулатор.

Ø  Проектиране на Динамичен матричен регулатор.

Ø  Изследване на задачи за управление с обобщен предсказващ регулатор чрез програмна библиотека siso_gpcit, разработена от колектив от Испания.

Ø  Изследване на задачи за управление чрез програмна библиотека stcsl_std, разработена от колектив от Словения.

Ø  Модифицирани структури на предиктор на Смит и методи за настройване на съответните регулатори в тях.