Списък на публикуваните статии, от членове на катедра "Системи и управление" (от 2001г.)


Публикувани от Доц. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

 1. Е. Гарипов. Визуализиране и обработване на данни в MATLAB. Автоматика и информатика, София, кн. 6, 2002, 42-47.
 2. Гарипов, E. SIMULINK - графична среда за симулиране на динамични системи в MATLAB. Автоматика и информатика, София, 1, 2003, 34-38.
 3. Гарипов, E. Моделиране на динамични системи в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 2, 2003, 37-40.
 4. Гарипов, E. Идентификация на динамични системи чрез непрекъснати модели в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 3, 2003
 5. Гарипов, E. Проектиране на стандартни аналогови ПИД регулатори в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 1, 2004, 35-42.
 6. Гарипов, Е., Т. Стоилков. Мултимоделен апериодичен регулатор в САУ с променлива тактова честота. Годишник на ТУ-София, т. 54, кн. 1, 2004 (Юбил. научна конф.на ФА при ТУ-София, Октомври, 2004), 33-40.
 7. Гарипов, Е., Л. Томов. Проектиране и реализиране на универсален цифров ПИД регулатор с обобщена дискретизация. Годишник на ТУ-София, т. 54, кн. 1, 2004 (Юбил. научна конф.на ФА при ТУ-София, Октомври, 2004), 25-32.

Публикувани от Чл. кор. проф. д.т.н. Петко Христов Петков

  Статии в чуждестранни издания

 1. M. Konstantinov, V. Mehrmann, P. Petkov: Perturbation analysis of Hamiltonian Schur and block-Schur forms. SIAM J. Matrix Anal. Appl., 23 (2001), 387-424.
 2. M. Konstantinov, P. Petkov: Condition and error estimates in the solution of Lyapunov and Riccati equations. Math. Balkanica (N.S.), 15 (2001), 139-153.
 3. M. Konstantinov, P. Petkov: The method of splitting operators and Lyapunov majorants in perturbation linear algebra and control. Num. Funct. Anal. Optim., 23 (2002), 529-572.
 4. M. Konstantinov, V. Angelova, P. Petkov, D. Gu, V. Tsachouridis. Perturbation analysis of coupled matrix Riccati equations. Lin. Alg. Appl., 359 (2002), 197-218.
 5. M. Konstantinov, V. Mehrmann, P. Petkov: Perturbed spectra of defective matrices. J. Appl. Math., 3 (2003), 115-140.
 6. M. Konstantinov, P.Petkov: Sensitivity analysis of unitary matrix decompositions. Tensor, N.S., 64 (2003), 72-92.
 7. N. Higham, M. Konstantinov, V. Mehrmann, P. Petkov: Sensitivity of computational control problems. IEEE Control Syst. Magazine, 24 (2004), 28-43.
 8. N.D. Christov, M.M. Konstantinov, P.Hr.Petkov: New perturbation bounds for the continuous-time H - optimization problem. Z. Li et al. (Eds.): NAA 2004, Lect. Notes Comp. Sci. 3401, Springer, Berlin 2005, 232-239.
 9. M.M. Konstantinov, P.Hr. Petkov, N.D. Christov. Sensitivity analysis of generalized Lyapunov equations. Z. Li et al. (Eds.): NAA 2004, Lect. Notes Comp. Sci. 3401, Springer, Berlin 2005, 368-374.
 10. P.Hr. Petkov, M.M. Konstantinov, N.D. Christov. Conditioning and error estimation in the numerical solution of matrix Riccati equations. Z. Li et al. (Eds.): NAA 2004, Lect. Notes Comp. Sci. 3401, Springer, Berlin 2005, 448-455.
 11. M.M. Konstantinov, P.Hr. Petkov, N.D. Christov: The technique of splitting operators in perturbation control theory. Kybernetika, 41(2005), 15-32.
 12. Статии в български издания

 13. П. Петков: Робастното управление - граници на приложимост. Автом. Информ., 36 (2002), 4, 49-51.
 14. П. Петков, Г. Лехов: -синтез на управляващо устройство на манипулатор с еластично звено. Автом. Информ., 37(2003), 2, 32-36.
 15. G. Lehov, P. Petkov. Uncertainty modeling and robust control of a flexible-link manipulator. Information Technologies and Control, Year 2, No. 3, 2004, pp. 17-23.
 16. П. Петков: 16-ти Световен конгрес на IFAC. Автом. Информ., 39(2005), 3, 7-8.
 17. П. Петков: Съветските разработки в областта на управлението на балистични ракети и ракети-носители. Автом. Информ., 39(2005), 3, 79-81.

Публикувани от Проф. д.т.н. Камен Георгиев Ищев

 1. Ищев, К. (2002). Съвременно състояние и тенденции при управлението на строителни съоръжения. Автоматика и Информатика, № 5.
 2. Ищев, К. (2002). Децентрализирано управление на мостови съоръжения при сеизмични въздействия. Автоматика и Информатика, № 3, стр. 18-21.
 3. Александър Ищев, Камен Ищев. Регионални модели за анализ на сеизмични огнища. Годишник на Техническия Университет - София, Том 54, книга 1, 2004 г. - Автоматика и Информатика, стр. 41-48. (Юбилейна научна сесия 30 години Факултет "Автоматика" ТУ - София).

Публикувани от Доц д-р инж. Елена Александрова Хараланова

 1. Райчева Е., Е. Хараланова, Моделиране на процесите в абонатна станция за топлоснабдяване. Синтез на алгоритми за управление, Годишник на ТУ-София, т.54, кн.1, 2004г.
 2. Иванов, Н., Л. Петканчин, Т.Пулева, Е.Хараланова, и др. Цифров регулатор на скоростта и мощността на водна турбина, "Автоматика и информатика", № 4, 2000. стр. 44-47.

Публикувани от Доц д-р инж. Красимира Василева Филипова

  Статии в чуждестранни издания

 1. Kr. Filipova. Sv. Stefanova, Net models of knowledge dynamic, Annual School. Lectures, ISSN 0861-0797, v.23, N1, sept. 2001/2003, pp.29-32. (Кр. Филипова, С. Стефанова, Мрежови модели на динамиката на знанията, First International Conf. " Challenges in Higher Education in the 21st Century", May, Sozopol, 2003.)
 2. Kr. Filipova. Sv. Stefanova, Defining the performances of the knowledge dynamic models, Annual School. Lectures, ISSN 0861-0797, v.23, N1, sept. 2001/2003, pp. 3-5. (Кр. Филипова, С. Стефанова, Определяне характеристиките на мрежовите модели на знанията, First International Conf. " Challenges in Higher Education in the 21st Century", May, Sozopol, 2003.)
 3. S. P. Stefanova, K. Filipova, I. I. Zheliazkova, A technology for teachning by means of an intelligent animation environment, Annual School. Lectures, ISSN 0861-0797, v. 23, N1, sept. 2001/2003, pp. 17-19.
 4. Bl. Donchev, Kr. Philipova, A. Popov, Design of CAN controller by Petri nets technique , Electronics, vol.7, N2, Dec., 2003.
 5. I. Costov, Kr. Filipova, Development of Baseband and LMP Layers in Bluetooth for General Purpose in Fuzzy Logic Devices, First International IEEE Symposium - Inteligent Systems, ISBN 0-7803-7603-x, v. III , 10-12 Sept.,Varna, 2002, pp.23-25.
 6. Kr. Filipova, I. Costov, Design of electronic hardware using VHDL and Petri networks described with the example of Baseband and LMP layers in Bluetooth, IEEE, Catalog N 04EX830, 27th ISSE, Annual School. Lectures, ISBN 0-7803-8422-9, 2004, 13-16 may, Sofia .
 7. A. Popov, Kr. Filipova, Genetic Algorithms - synthesis of finite state machines, IEEE, Catalog N 04EX830, 27th ISSE, Annual School. Lectures, ISBN 0-7803-8422-9, 2004, 13-16 may, Sofia.
 8. Кр. Филипова, Стоядинова Т., В. Хаджиатанасова, Електронно моделиране с Петри мрежи на транспортни потоци във водния транспорт, IEEE, Catalog N 04EX830, 27th ISSE, Annual School. Lectures, ISBN 0-7803-8422-9, 13-16 may, 2004, Sofia.
 9. Статии в български издания

 10. Кр. В. Филипова, Св. П. Стефанова, И. И. Желязкова , Анализ исинтес на управляващ автомат с мрежи на Петри, 2ч., САИ, Автоматика и информатика, год.XXXVI, n 5, стр.46-50, 2002.
 11. В.И.Ненов, Кр. Филипова, Минимизация на мрежи на Петри в програмна среда MATLAB, САИ, Междунар. Конференция " Автоматика и информатика' 2000", Сб. доклади, т.3, стр. 61-64.
 12. К. Филипова, И. Панайотов, Моделиране с мрежи на Петри на изчислителни и комуникационни оператори, сп. Автоматика и информатика, год. XXXVII, N 3/2003, стр.33-34.

Публикувани от Гл. ас. д-р Александър Каменов Ищев

  Статии в чуждестранни издания

 1. Alexandar Ichtev. Multiple Fuzzy Models for Fault Tolerant Control. International Journal of Fuzzy Systems. Vol.5, No.1, March 2003, pp. 31-40.
 2. Статии в български издания

 3. Александър Ищев, Камен Ищев. Регионални модели за анализ на сеизмични огнища. Юбилейна научна конференция на ФА 2004. (за Известия на ТУ - София).

Публикувани от Ст. ас. д-р инж. Аспарух Георгиев Марковски

  Статии в чуждестранни издания

 1. Ch. Andreeva, Y. Dancheva, M. Taslakov, A. Markovski, P. Zubov, S. Cartaleva, Continuously tunable extended cavity diode laser at 780 nm for high resolution spectroscopy, Spectr.Lett. 34 (3), 395 (2001).
 2. T. Troev, A. Markovski, M. Petrova, S. Peneva, T. Yoshiie, Positron lifetime calculations of defects in vanadium containing hydrogen - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, April 2006
 3. T. Troev, A. Markovski, S. Peneva, T. Yoshiie, Positron lifetime calculations of defects in chromium containing hydrogen or helium - Journal of Nuclear Materials 359 (Dec. 2006) 93-101
 4. Статии в български издания

 5. Markovski A. G., Numerical Problems in H-infinity synthesis of control systems, Anniversary of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, 2003
 6. Markovski A. G., P. Petkov, Numerical issues in robust control systems design, Information technologies and control, Sofia, 2004