Списък на учебниците и учебните пособия, публикувани от членове на катедра "Системи и управление"


Публикувани от Доц. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

 1. Гарипов Е. Решени задачи по проектиране на системи за управление в MATLAB и SIMULINK, ТУ-София, 1997 (второ издание 1999), 157 стр. I и II част
 2. Гарипов Е. Идентификация на системи. ТУ - София, 1997, 331 стр.
 3. Гарипов Е. Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация на системи с използване на MATLAB и SIMULINK. ТУ-София, 2000, 138 стр.
 4. Гарипов Е. Идентификация на системи: I и II част (второ преработено издание). ТУ - София, 2004, 273 стр.
 5. Гарипов, Е. Цифрови системи за управление: I и II част. ТУ, С., 2004, 280 стр.

Публикувани от Чл. кор. проф. д.т.н. Петко Христов Петков

 1. П. Петков, Г. Лехов, А. Марковски. Ръководство по робастни системи системи и управление. Анализ и синтез с MATLAB, АВС Техника, 2006
 2. П. Петков, Г. Лехов. Системи за управление I част. Робастни системи за управление. Изд. на Русенския университет, Русе 2003.
 3. П. Петков. Теория на автоматичното управление, 2 ч. ВМЕИ, София, 1987.
 4. П. Петков, Н. Христов. Анализ и синтез на системи за управление със SYSLAB. Техника, София, 1993.
 5. П. Петков. Многомерни системи за управление. Изд-во на Техническия университет, София, 1998.

Публикувани от Проф. д.т.н. Камен Георгиев Ищев

 1. Ищев, К. (2002, 2004). Теория на управлението (част 1). ТУ (Деликом) -София
 2. Ищев, К. (2000). Теория на автоматичното управление. КИНГ-София
 3. Ищев, К. (1996, 1997). Теория на автоматичното регулиране. ТУ-София
 4. Ищев, Ал., Т. Пулева (под ред. на К. Ищев) (2005). Теория на управлението (част 1). Ръководство за лабораторни упражнения" . ТУ-София
 5. Ищев, Ал. (2006). Теория на автоматичното регулиране ( теория, решени примери и задачи) . ТУ-София (приета за печат)

Публикувани от Доц д-р инж. Елена Александрова Хараланова

 1. Н. Маджаров, Е.Хараланова, Инженерни методи за изследване на линейни системи за управление, Изд. На ТУ-София,2004.

Публикувани от Доц д-р инж. Николай Димов Христов

 1. Петков, П., Н. Христов. Анализ и синтез на линейни многомерни системи със SYSLAB, Техника, С., 1993.
 2. Ищев, К., Н. Христов и др. Въведение в теорията на управлението (сборник решени задачи). ВМЕИ, С., 1987.
 3. etkov, P. Hr., N. D. Christov, M. M. Konstantinov. Computational Methods for Linear Control Systems. Prentice Hall, N. Y., 1991.

Публикувани от Доц д-р инж. Красимира Василева Филипова

 1. К. Филипова, Автоматни модели, учебник- ТУ-София, 2000.
 2. К. Филипова, М. Христов, В. Христов, И. Панайотов, Използване на (v)HDL за синтез на електронен хардуер, учебно помагало, София, 2004.
 3. К. Ищев, Н. Христов, Е. Хараланова, И. Ценов, М. Иванова, Кр. Нанчева, Въведение в теорията на управлението, сб.задачи, ВМЕИ - София, 1986.

Публикувани от Доц. д-р инж. Камен Лазаров Перев

 1. Перев, К., "Проектиране и реализация на системи за управление. Ръководство за лабораторни упражнения", Изд. ТУ - София, 2005
 2. Перев, К., "Анализ на линейни системи. Ръководство за лабораторни упражнения", Изд. ТУ - София, 2004
 3. Gatev, G., K. Perev, "Control theory. Laboratory manual", TU - Sofia Publ., 2004

Публикувани от Гл. ас. д-р. Георги Томов Ружеков

 1. "Ръководство за лабораторни упражнения по цифрова обработка на сигнали с използване на сигнални процесори", ТУ - София, 1998
 2. "Обработка на данни и сигнали" - учебник, ТУ - София, 2004.

Публикувани от Гл. ас. д-р Теофана Тодорова Пулева

 1. Александър Ищев, Теофана Пулева Rъководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението, първа част, София 2005.
 2. Пулева Т., Ищев, Ал. Теория на автоматичното управление ISBN: 978-954-438-639-9, ТУ-София, 2007

Публикувани от Гл. ас. д-р Александър Каменов Ищев

 1. Ищев, Ал., Т. Пулева (под ред. на К. Ищев) . Теория на управлението (част 1). Ръководство за лабораторни упражнения. ISBN 954-438-523-1, ТУ-София, 2005
 2. Ищев, Ал. (под ред. на К. Ищев). Теория на автоматичното регулиране (теория, решени примери и задачи) . ТУ-София (приета за печат)(2006)
 3. Пулева Т., Ищев, Ал. Теория на автоматичното управление ISBN: 978-954-438-639-9, ТУ-София, 2007

Публикувани от ст. ас. д-р Аспарух Георгиев Марковски

 1. П. Петков, Г. Лехов, А. Марковски. Ръководство по робастни системи системи и управление. Анализ и синтез с MATLAB, АВС Техника, 2006

Публикувани от Ас. маг. инж. Орлин Стойчев Маринов

 1. "Ръководство за упражнения по Микропроцесорна техника" - в процес на реализация, заявено за издаване 2006

Публикувани от Проф. д-р Гео Иванов Гатев

 1. G. Gatev, K. I. Perev, Control Theory. Laboratory Manual , Sofia, Technical University - Sofia, 2003
 2. G. Gatev, Operations Research, book 1, Decision Making Under Certainty, Sofia, Technical University-Sofia, 2003, 2005 (in Bulgarian)