Списък на отчетите по договори на членове на катедра "Системи и управление" (от 2001г.)


Публикувани от Доц. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

  1. Гарипов Е и др. Интегрирана работна среда MATLAB - реални процеси. Отчет по договор TH 142-8/2001 - МОН, декември 2001, ТУ-София.
  2. Хараланова, Е., E. Гарипов и др. Приложение на съвременните методи на теория на управлението при проектиране на цифрови турбинни регулатори на процесите във водно-електрически централи. Дог. 319-8НК/2003 - МОН, декември 2003, ТУ-София.
  3. Гарипов Е и др. Компютърна среда за проектиране, симулиране и реализиране на дискретни регулатори. Дог. 451-8НК/2004 - МОН, декември 2004 и 2005, ТУ-София.

Публикувани от Чл. кор. проф. д.т.н. Петко Христов Петков

  1. D. Gu, M. Konstantinov, P. Petkov: Perturbation Bounds for the Standard and Descriptor Continuous Matrix Riccati Equations. Rep. LUED 02-03, Leicester Univ., UK, 2002.
  2. M. Konstantinov, V. Mehrmann, P. Petkov, D. Gu: A General Framework for the General Perturbation Theory of General Matrix Equations. Prep. 760, Inst. Math., TU-Berlin, 2002.

Публикувани от Ст. ас. д-р инж. Аспарух Георгиев Марковски

  1. Markovski A. G., D.-W. Gu, P. Petkov, FORTRAN 77 routines for mu-synthesis of robust control systems, NICONET Report 03-1, http://www.win.tue.nl/niconet/niconet.html
  2. FORTRAN 77/90/95 изчислителни подпрограми за синтез на робастни контролери, включени в свободната виртуална библиотека SLICOT http://www.win.tue.nl/niconet, създадена по проекта NICONET на Европейската общност.