Списък на публикуваните доклади, от членове на катедра "Системи и управление" (от 2001г.)


Публикувани от Доц. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

 1. Garipov E. Optimization methods for improved tuning of PID controllers. Proceedings of International Conference "Automatics and Informatics", 31 May-2 June 2001. A119-A122, Sofia, Bulgaria.
 2. Гарипов, Е., Т. Стоилков. САУ с мултимоделен апериодичен регулатор. Proc. Int. Conf. "A&I'2004", 6-8 October, Sofia, 2004, 139-142.
 3. Гарипов, Е. Усъвършенствани схеми на хибридни САУ с дискретни апериодични регулатори. Proc. Int. Conf. "A&I'2004", 6-8 October, Sofia, 2004, 143-146.
 4. Tomov, L., E. Garipov. Choice of Sample Time in Digital PID Controllers. Proc. Int. Conf. Sozopol, 1- 4 June, 2005.
 5. Stoilkov, T., E. Garipov. Multiple Model Approach for Time-Variant Plant Control. Proc. Int. Conf. Sozopol, 1- 4 June, 2005.
 6. Томов, Л., Е. Гарипов. Оптимално настройване на цифрови ПИД регулатори. Proc. Int. Conf. "A&I'2005", 6-8 October, Sofia, 2005.
 7. Стоилков, Т., Е. Гарипов, Д. Пенев. Многомоделно управление на мелница. Proc. Int. Conf. "A&I'2005", 6-8 October, Sofia, 2005.

Публикувани от Гл. ас. д-р Иван Евгениев Иванов

 1. Dimov A, I.E. Ivanov and K. Milenkov, "Component-based approach for Distributed Hard Real-Time Computer Systems", Information Technologies and Control, No 2, 2005.
 2. Ivanov I. E., K. Filipova, "Integrated scheduling of heterogeneous CAN and Ethernet-based hard Real-Time network", Proc. of IEEE spring seminar 27th ISSE, Annual School Lectures, Bulgaria, 2004,vol. 24, pp.481-485
 3. Ivanov I. E., V. Georgiev, "Formal models for system design", Proc. of IEEE spring seminar 27th ISSE, Annual School Lectures, Bulgaria, 2004,vol. 24, pp. 564-568
 4. Ivanov I. E., "Schedulability of mixed Real-Time and general messages in heterogeneous type networks (CAN-TCP/IP)", Project report, 2004
 5. C. K. Angelov, I. E. Ivanov and A. Burns, HARTEX - a Safe Real-Time Kernel for Distributed Computer Control Systems, Software: Practice and Experience, vol. 32, No 3, March 2002, pp. 209-232.

Публикувани от Чл. кор. проф. д.т.н. Петко Христов Петков

  Доклади в чужбина и на конференции у нас с международно участие

 1. P. Petkov, D. Gu, M. Konstantinov: Robust control of triple inverted pendulum using -synthesis. Proc. 3rd NICONET Workshop Numer. Software Control Eng., Louvain-la-Neuve, Belgium, 2001, 83-89.
 2. D. Gu, S. Lesecq, N. Christov, M. Konstantinov, P. Petkov, A. Barraud: Discrete-time Lyapunov and Riccati equations. Proc. Europ. Control Conf. 2001, Porto 2001.
 3. M. Konstantinov, V. Angelova, P. Petkov, D. Gu, V. Tsachouridis: Perturbation analysis of coupled matrix Riccati equations. Proc. 15th IFAC World Congr., Barcelona 2002, paper 572, T-Tu-E15, CD-ROM.
 4. D. Gu, P. Petkov, M. Konstantinov: Formulae for discrete H loop shaping design procedure controllers. Proc. 15th IFAC World Congr., Barcelona 2002, paper 276, T-Mo-M15, CD-ROM.
 5. N. Christov, M. Konstantinov, P. Petkov: On the local sensitivity of the mixed H2/H optimisation problem. Proc. 2002 Amer. Control Conf., 2759-2760.
 6. P. Petkov, M. Konstantinov, N. Christov: LAPACK-based condition and error estimators for Kalman filter design. Proc. 42nd IEEE Conf. Dec. Control, Maui, Hawaii 2003, 2381-2382.
 7. N. Christiov, M. Konstantinov, P. Petkov. Improved perturbation bounds for the continuous-time H optimisation problem. Proc. 16th IFAC World Congress, Prague, July 4-8, 2005, paper Mo-A01-TP/6, CD ROM.
 8. V. Angelova, M. Konstantinov, P. Petkov, I. Popchev. Perturbation analysis for the complex matrix equation X - AHsqrt(X-1)A = I. Proc. 16th IFAC World Congress, Prague, July 4-8, 2005, paper Mo-A01-TP/11, CD ROM.
 9. Доклади на български конференции

 10. M. Konstantinov, P. Petkov, V. Mehrmann, D. Gu: Additive matrix operators. Proc. 30th Spring Conf. UBM, Borovets 2001, 169-175.
 11. M. Konstantinov, V. Angelova, P. Petkov, I. Popchev: Sensitivity of a complex fractional-affine matrix equation. Proc. 30th Spring Conf. UBM, Borovets 2001, 495-504.
 12. M. Konstantinov, P. Petkov: Perturbations of matrix decompositions. 60 Years of UACG, Jubilee Sci. Conf., UACG, Sofia, 2002, 505-516.
 13. Г. Лехов, П. Петков. Съсредоточено и разсредоточено робастно управление на манипулатор с еластично звено. Сб. научни тр. Нац. конф. "Автом.Информ.'03", София, 2003, 2, 7-10.
 14. M. Konstantinov, V. Mehrmann, P. Petkov, D. Gu. Perturbation theory for general matrix equations. Applications of Mathematics in Engineering and Economics, 30th Jubilee Int. Conf., June 7-11, 2004, Sozopol, 36-72.
 15. V. Angelova, D. Gu, M. Konstantinov, P. Petkov: Perturbation bounds for general coupled matrix Riccati equations. Proc. 33rd Spring Conf. UBM, Borovets 2004, 95-101.
 16. M. Konstantinov, P. Petkov, Z. Gancheva: 13 myths in numerical analysis. Proc. 34th Spring Conf. UBM, Borovets 2005, 237-242.
 17. A. Yonchev, P. Petkov. Numerical comparison of methods for discrete-time the H optimization. Сб. научни тр. Нац. конф. "Автом. Информ.'05", София, 2005.

Публикувани от Проф. д.т.н. Камен Георгиев Ищев

 1. Ищев, К. (2002). Моделиране на управлявани мостови съоръжения с раздалечени опори при сеизмични въздействия. Междун. конф. "Автоматика и Информатика' 2002".
 2. Ищев, К. (2002). Честотни критерии и синтез на системи за активно управление на съоръжения. Научна конф. с междун. участие ВСУ' 2002, Том1, стр. I-131 - I-136.
 3. Ищев, К. (2002). Проблеми при активното антисеизмично управление на сгради и съоръжения. Научна конф. с междун. участие ВСУ' 2002, Пленарен доклад, Том1, стр. 10-21.
 4. Ищев, Ал., К. Ищев (2004). Регионални модели за анализ на сеизмични огнища. Юбилейна научна конференция на ФА при ТУ-София, Октомври, 2004

Публикувани от Доц д-р инж. Елена Александрова Хараланова

  Доклади в чужбина и на конференции у нас с международно участие

 1. Haralanova E., T. Puleva ,Water turbine power and speed optimal controller design, Second international school on "Optimisation of production and energy management-"UNESCO Centre for Advance Training",08-15 may 2001, Sozopol.
 2. Ivanov N., E. Haralanova, L. Petkanchin, T. Puleva A Digital turbine governor for a water power station, IFAC Workshop DECOM-TT 2001, 21 - 23 may, Ohrid, Macedonia.
 3. Puleva T., E.Haralanova, Modelling and design of water turbine speed and power controller, IFAC Workshop DECOM-TT 2001, 21 - 23 may, Ohrid, Macedonia.
 4. T. Puleva, E. Haralanova. Modelling and Design of Water Turbine Speed and Power Controller., Proceedings of Annotation of 5th International Conference "Control of Power & Heating Systems" 2002., May 21-22 2002, Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic.
 5. Bonev P., T. Puleva, A. Neshev , E.Haralanova, L. Petkanchin, D. Grozeva. Digital Turbine Governor for a Water Power Station, MED POWER' 2002, 3th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Nov. 4-6, Athens, Greece, Proceedings pp.136.
 6. Haralanova E.,D. Markov., Algorithms for energy efficiency control of heat processes, Third International School on Optimization of Energy Production and Management "OPEM 2003", Sept. 18-23, Sozopol
 7. Доклади на български конференции

 8. Пулева Т., Е. Хараланова, Идентификация и синтез на система за управление на технологичните процеси на водна турбина тип Францис, "Енергиен форум '2002", 14-17 юни,2002, Варна, том I, стр. 505-509.

Публикувани от Доц д-р инж. Красимира Василева Филипова

  Доклади в чужбина и на конференции у нас с международно участие

 1. Kr. Filipova, S. Petrakieva, Synthesis of the logical control with Petry net, Second International School on Optimization of Production and Energy Management, may, Sozopol, 2001. (СД).
 2. St. M. Michailov, Kr. V. Filipova, A. Popov, N. Kasev, Comparative Analysis of the Minimization of Boolean Functions in Terms of Simplifying the Synthesis, MEET'2002, ISBN 954-20-0215-7, MARIND 2002, 6-11 Oct., Varna, pp.273-276.
 3. Кр. Филипова, С. Стефанова, Методът на Свиридов за ефективна организация на учебния процес, First International Conf. " Challenges in Higher Education in the 21st Century", May, Sozopol, 2003.
 4. В. Петрова, Кр. Филипова, Влиянието на транспортната телематика върху дейността на пристанищата, Научна конф. с международно участие, Съюз на учените-Ст. Загора , ISBN 954-9329-03-8, т. II, 5-6 юни 2003, стр.385-388.
 5. В. Хаджиатанасова, Кр. Филипова, Оценка качеството на доставката при интермодален превоз, Научна конф. с международно участие-Ст. Загора , ISBN 954-9329-03-8, т. II., 5-6 юни 2003, стр.389-393.
 6. Доклади на български конференции

 7. Кр. В. Филипова, Св. П. Стефанова, И. И. Желязкова , Анализ и синтез на управляващ автомат с мрежи на Петри, 1ч. , Научна конференция "Смолян-2002", ISBN 954-91073-5-3, стр.116-124.
 8. С. Стефчева- Zebrа, Д. Баев- EES-ltd, проф. Ц.Цанев, Кр. Филипова- ТУ- София, Ефективност на енергийния мениджмънт за "ZEBRA" JSC, Енергиен Форум, 12-15 юни, том II, Варна, 2003, стр.254-257.
 9. Проф.Ц.Цанев-ТУ-София, Д.Баев-ЕЕS Ltd, Кр. Филипова-ТУ-София, Изследване на система за ефективни инвестициис цел подобряване на мониторинга и мениджмента на енергийната система на предприятие от каучуковата промишленост, Енергиен Форум, 12-15 юни, том II, Варна, 2003, стр.250-253.
 10. Кр. Филипова , И. Костов , Н.Николов, Проектиране на универсален таймер за битови консуматори, Енергиен Форум, 12-15 юни, том II, Варна, 2003

Публикувани от Доц. д-р инж. Камен Лазаров Перев

 1. Перев, К., "Робастно управление за премахване на ефекта от натрупване на интегралната съставка при цифровите системи за управление", Инженерни науки, кн. 4, стр. 5 - 17, 2005
 2. Перев, К., "Робастни свойства на клас нелинейни системи", Техническа мисъл, кн. 3, стр. 3 - 18, 2004
 3. Перев, К., "Аналитична апроксимация на недиференцируеми нелинейности в системите за автоматично управление", Техническа мисъл, кн. 3 - 4, стр. 3 - 17, 2003
 4. Перев, , К., "Робастност на системи с вътрешен модел на обекта", Конференция по Автоматика и информатика, София, стр. 167 - 170, 2005
 5. Перев, К., "Мярка за нелинейност в системите за управление", Юбилейна научна конференция 30 години факултет Автоматика, София, т. 54, кн. 1, стр. 49 - 56, 2004
 6. Перев, К., "Условна обратна връзка за отстраняване на ефекта от натрупването в интегралната съставка", Сборник доклади от конференцията по Автоматика и информатика, София, стр. 151 - 154, 2004
 7. Перев, К., "Основни подходи за моделиране на характеристиката на идеалното реле чрез гладки функции: I част", Сборник доклади от конференцията по Автоматика и информатика, София, стр. 23 - 26, 2003
 8. Перев, К., "Основни подходи за моделиране на характеристиката на идеалното реле чрез гладки функции: II част", Сборник доклади от конференцията по Автоматика и информатика, София, стр. 27 - 30, 2003
 9. Perev, K., "The Volterra series model for nonlinear systems", Proceedings of the anniversary conference 10 years ELDE, Sozopol, pp. 137 - 142, 2003
 10. Перев, К., "Апроксимация на идеалното реле чрез ортогонални полиноми при разложения в ред на Волтера", Сборник доклади от конференцията по Автоматика и информатика, София, стр. 265 - 268, 2002
 11. Перев, К., "Определяне на функцията на чувствителност на система с променлива структура", Сборник доклади от конференцията по Автоматика и информатика, София, стр. 133 - 136, 2002
 12. Angelov, C., I. Ivanov, K. Perev, V. Georgiev, "Design for open and predictable automation systems", Proceedings of the 45 th international scientific colloquim of the Technical University of Ilmenau, Ilmenau, pp. 493 - 498, 2001
 13. Ivanova, M., K. Perev, "Two approaches for nonlinear systems analysis and design", Proceedings of the conference in Automatics and informatics, Sofia, pp. A95 - A98, 2001

Публикувани от Гл. ас. д-р Теофана Тодорова Пулева

 1. Пулева, Т. (2005) Speed control of water turbine generating unit with a long penstock, Fifth International School on Optimization of Energy Production and Management OPEM'2005, Sept. 18-21, Sozopol, (to be published)
 2. Puleva, T., L. Petkanchin (2006) Modeling of the hydro-generator local network operation and load disturbance rejection, International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Vol. 1, №1, pp. 96-108.
 3. Puleva, T. (2004) Water turbine power and speed optimal controller design, Information technologies and control, №2, pp.44-48.
 4. Пулева, Т. (2004) Адаптивна компенсация на смущения по активен товар при работа на хидроагрегат в локална мрежа, Годишник на ТУ-София, том 54, кн.1, стр. 73-80.
 5. Puleva, T. (2004) Modeling of the hydro-generator local network operation and load disturbance rejection, Fourth International School on Optimization of Energy Production and Management "OPEM 2004", Sept. 25-30 Sozopol, Proceedings, pp. 57-64.
 6. Puleva, T. (2003) Adaptive water turbine speed controller, Third International School on Optimization of Energy Production and Management OPEM '2003, Sept. 18-24 Sozopol, Proceedings, pp. 36-42.
 7. Пулева Т., Ц. Славов (2002) Адаптивен мултимоделен алгоритъм за управление на скоростта на водна турбина при параметрична неопределеност, Международна конференция по "Автоматика и информатика' 2002, 5-6 ноември, София, Сборник доклади, том 1, стр. 141-144.
 8. Bonev P., T. Puleva, A. Neshev , E.Haralanova, L. Petkanchin (2002) Digital Turbine Governor for a Water Power Station, MED POWER' 2002, 3th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Nov. 4-6, Athens, Greece, Proceedings, (Abstract), pp.136.
 9. T. Puleva, E. Haralanova.(2002) Modeling and Design of Water Turbine Speed and Power Controller, 5th International Conference "Control of Power & Heating Systems' 2002, Proceedings (Abstract), May 21-22, Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic, pp.158.
 10. Puleva T., E.Haralanova (2001) Modeling and Design of Water turbine Speed and Power Controller, IFAC Workshop DECOM-TT 2001, 21 - 23 may, Ohrid, Macedonia, Proceedings, pp.169-175.
 11. Puleva T., E. Haralanova (2001) Water turbine power and speed controller design, Intеrnational Conference "Automatics and Informatics'2001, 31.05-02 .06, Proceedings, Sofia, pp.A115-A118.
 12. Гатев, Г., Т. Пулева (1999) Приложение на марковските процеси за вземане на решение в моделите за поддържане на технологично оборудване при интервална параметрична неопределеност, Юбилейна научна сесия 25 години Факултет "Автоматика", 7-8 юни 1999 год., София, Годишник на ТУ-София, том 50, книга.2, стр. 71.
 13. Гатев, Г., Т. Пулева (1998) Управление на запаси при интервална параметрична неопределеност на модела, Национална конференция по Автоматика и информатика'98, София, том 5, 79 стр.
 14. Гатев, Г., Т. Пулева, (1997) Марковски процеси за вземане на решение при интервална параметрична неопределеност, Национална конференция по Автоматика и информатика'97, 13-16 октомври 1997 год., София, том 5, 29 стр.

Публикувани от Гл. ас. д-р Александър Каменов Ищев

 1. Ищев, Ал., Размито управляващо устройство за стабилизиране на обърнато махало. Международна конференция Автоматика и Информатика ' 07 , 2007, vol 2, стр. IV-17 - IV-20
 2. Ищев, Ал. К., Марковски А. Г., Славов, Ц. Н. Приложение на лабораторни стендове INTECO в обучението по системи и управление. Международна конференция Автоматика и Информатика ' 07 , 2007, vol 2, стр. IV-5 - IV-8.
 3. Alexandar Ichtev, Petko Petkov. Fault Tolerant Control by Compensating Partial Faults. Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing, WSEAS Press, 2002, pp.259-265. (6-th WSEAS Int. Conf. Crete, Greece, 2002).
 4. A. Ichtev, J. Hellendoorn, R. Babuska and S. Mollov. Fault Tolerant Model Based Predictive Control Using Multiple Takagi-Sugeno Fuzzy Models. Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE'02), Honolulu, Hawaii, pp.346-351.
 5. A. Ichtev, J. Hellendoorn ,R. Babuska Fault Detection and Isolation Using Multiple Takagi-Sugeno Fuzzy Models. Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE'01), Melbourne, Australia,.pp.1498-1502.
 6. G. Peeva, M. Landzhova, A. Ichtev, Seismic area models and simulation. Proceedings of the ICAMES'04, Istanbul, Turkey, May 2004 (published in CD).
 7. N. Traykov, M. Ishteva, A Ichtev . Multiple Model Approach for Fault Detection and Isolation. Proceedings of the ICAMES'02, Istanbul, Turkey, May 2002 (published in CD).
 8. Александър Ищев. Откриване на повреди при управляеми мостови съоръжения. Конф. с междун. участие ВСУ'2002, Том1, стр. 137-142
 9. А. Ищев. Откриване и диагностика на пълни или частични повреди. Международна конференция "Автоматика и Информатика '02" , Сборник Доклади, Том1, стр. 165-168

Публикувани от Ст. ас. д-р инж. Аспарух Георгиев Марковски

  Доклади в чужбина и на конференции у нас с международно участие

 1. Markovski A. G., P. Petkov, Numerical issues in robust control systems design, Information technologies and control, Sofia, 2004.
 2. Ishtev A., A. Markovski, Ts. Slavov, Application of INTECO Laboratory Set-ups in Education of Control Theory, International conference on Automatics and Informatics, October 3 - 6, 2007, Sofia, Bulgaria
 3. Ch.Andreeva, Y.Dancheva, M.Taslakov, A.Markovski, P.Zubov, S.Cartaleva, Continuously tunable diode laser at 780 nm, Proceedings of the International Symposium "LTL Plovdiv'99", p.125, Sept.28-30 1999, Plovdiv, Bulgaria.
 4. T.Varzhapetyan, D.Sarkisyan, L. Petrov, C. Andreeva, D. Slavov, S. Saltiel, A. Markovski, G. Todorov, S. Cartaleva, "Sub-Doppler spectroscopy and coherence resonances in submicron Cs vapour layer" - Proc. SPIE, v.5830, p.196.
 5. Markovski A. G., P. Petkov, Software for robust control systems design, proc. of the 17th International Conference "Systems for Automation of Engineering and Control", Varna, Bulgaria, 19-25. 09. 2003
 6. Markovski A. G., Numerical performance of the software for mu-synthesis, proc. of the International Conference "Automatics and Informatics", Sofia, 9-11. 10. 2003
 7. Доклади на български конференции

 8. Марковски А. Г. Софтуер за синтез на H_inf оптимален регулатор, доклад на десетата юбилейна младежка научно-техническа сесия по случай 110 годишнината на БИАД, 24-25. 03. 2003

Публикувани от Ас. маг. инж. Орлин Стойчев Маринов

  Подготвени серия от статии на с тематика: Цифрови камери, предварителна обработка на цифровото изображение, алгоритми за обработка на изображения, цифрови филтри; за публикуване втората половина на 2006 и 2007.

Публикувани от Проф. д-р Гео Иванов Гатев

 1. Gatev, G., M. A. Hossain. "Interval Shortest-Route Algorithms", in Proc. National Conf. Automatics and Informatics' 2000, vol. 2, Sofia, 24-26 Oct. 2000, pp 68-72.
 2. Gatev, G., G. Vladov. "Models of Institutional Investment Portfolios under Risk", in Proc. National Conf "Automatics and Informatics' 2000", vol. 2, Sofia, 24-26 Oct. 2000, pp.100-106 (in Bulgarian).
 3. Gatev, G. "Interval Financial Analysis of Investment Projects", Int. Symp. Information Management of the Enterprise- Information Technologies, Management, Optimization, Economics Univ., Varna, BAS, Varna,, 19-20 April 2001 (in Bulgarian)
 4. Gatev, G., G. Vladov. "Fuzzy Dynamic Programming Solution for the Asset Allocation Problem", in Proc. First IEEE Int. Symp. Intelligent Syst., IS'2002, vol. 3, Sunny Day, Bulgaria, 10-12 Sept. 2002, pp. 8-12
 5. Gatev, G. "Information Society Technologies Under the Sixth Framework Programme", Int. Conf. Automatics and Informatics '02, vol. 2 (plenary session, CD, ISBN 954-9641-31-7), Sofia, Bulgaria, 5-6 nov. 2002.
 6. Gatev, G., G. Ivanova. "A Fuzzy Dynamic Programming Solution of the Inventory Problem", in Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics'02, vol. 1, Sofia, 5-6 Nov. 2002, pp 109-113.
 7. Gatev, G. "Factors determining the quality of undergraduate engineering Education", in Proc. First Int. Conf. Challenges in Higher Education and Research in the 21th Century, N. Kolev, L. Dimitrov (eds), Sozopol, Bulgaria, 22-24 May 2003, Heron Press, Sofia, pp. 18-21.
 8. G. Gatev, G. Vladov, "Investment Portfolio Dynamic Programming Model under Uncertainty", in Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics '03,vol.1, Sofia, 6-8 oct. 2003, pp.155-158.
 9. G. Gatev, Akter M. H., "Algorithm for Solving Minimal Spanning Tree Problem Under Parametric Uncertainty", in Prep. Int. IFAC Workshop, DECOM-TT 2004, Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries, Regional and Global Aspects, Bansko, Bulgaria, 3-5 Oct., 2004, pp.145-149.
 10. G. Gatev, A. Malakhova, "Optimization Models for Investment Portfolio Analysis", Information Technologies and Control, year III, No 4, 2005, pp. 28-36
 11. G. Gatev, A. Malakhova, "Optimization Models for Investment Portfolio Analysis", in Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics ' 05 , Sofia, Bulgaria, October, 3-5, 2005, Union of Automatics and Informatics, Eds. V. Sgruev, K. Boyanov, p. 179-184.
 12. G. Gatev, G. Vladov, "A Method for Solving the Multiperiod Investment Problem Based on Markov Chain and Dynamic Programming", in Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics ' 05 , Sofia, Bulgaria, October, 3-5, 2005, Union of Automatics and Informatics, Eds. V. Sgruev, K. Boyanov, p. 171-174.
 13. G. Gatev, A. Malakhova, "The Asset Allocation Problem Under Parametric Uncertainty", in Proc. 3th Int. Conf. Challenges in Higher Education and Research in the 21st century, Sozopol, Bulgaria, June 1-3, 2005, Eds. N. Kolev, L. Dimitrov, Heron Press, Sofia, 2005, p.319-323
 14. G. Gatev, A. Malakhova, "Crit?res de Choix des Titres pour la Diversification d'un Portefeuille d'Investissement", in Proc. Int. School on Optimization of Production and Energy Management 'OPEM 2005', Fili?re Francophone de l'Universit? Technique de Sofia, Sozopol, Bulgaria, September 2005 (in press)
 15. G. Gatev, Akter M. H., "Interval Algorithms for Solving the Most Reliable Route Problem", in Proc. Int. Conf. Automatics and Informatics' 05, Sofia, Bulgaria, 3-5 Oct., 2005, pp.189-192.
 16. G. Gatev, Akter M. H., "The Most Reliable Route Algorithms", in Proc. 3th Int. Conf. Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, Sozopol, Bulgaria, 1-3, June, 2005, pp.339-341
 17. G. Gatev, "Decision-Making under risk and uncertainty", Int. J. Nuclear Governance, Economy and Ecology, vol.1, No 1, 2006, pp. 82-95.