Дисертации, защитени от членовете на катедра "системи и управление"

Дисертации за научната степен "Доктор на техническите науки"

 1. Проф.Камен Георгиев Ищев - "Модели и управление на строителни съоръжения при сеизмични въздействия". ТУ-София, 2002
 2. Проф. Петко Христов Петков - "Числени проблеми в теорията на линейните системи за управление", ВМЕИ, София, 1993.
 3. Проф. Никола Енчев Маджаров - "Инженерни задачи в линейната идентификация", ВМЕИ, София, 1978.
 4. Проф. Илия Иванов Томов - "Синтез на системи за управление с гарантирано качество", ВМЕИ, София, 1978.

Дисертации за научната степен "доктор"

 1. Гл. ас. д-р Теофана Тодорова Пулева -"Управление на хидроагрегат при неопределеност", научен ръководител проф. дтн. Никола Е. Маджаров, ТУ - София, 2006.
 2. Гл. ас. д-р Александър Каменов Ищев - "Диагностика и Управление при Неизправности", научен ръководител проф. Петков, ТУ - София, 2004.
 3. Ст. ас д-р Аспарух Георгиев Марковски -"Числени методи за анализ и синтез на робастни системи за управление", научен ръководител проф. Петков, ТУ - София, 2004.
 4. Гл. ас. Георги Томов Ружеков - "Идентификация на човек по глас", научен ръководител проф. Маджаров, ВМЕИ, София, 1989.
 5. Доц. Елена Александрова Хараланова - "Апериодични регулатори с непараметрична самонастройка" научен ръководител проф. Маджаров, ВМЕИ, София, 1989.
 6. Гл. ас. Иван Русев Гуров - "Оптимално управление на електрически тягов подвижен състав" научен ръководител чл.-кор. проф. Наплатанов, ВМЕИ, София, 1986.
 7. Гл. ас. Красимира Василева Филипова - "Изследване на верига на Петри за описание на автомати" научен ръководител доц. Кисъов, ВМЕИ, София, 1984.
 8. Доц. Христо Кирилов Ангелов - "Конвейрна организация на управляващата и оперативната памет в цифровите изчислителни системи", ВМЕИ, София, 1984.
 9. Доц. Иван Генчев Калайков - "Идентификация и моделиране на непрекъснати системи с използуване на дискретни ортогонални разложения" научен ръководител проф. Тр. Петков, ВМЕИ, София, 1984.
 10. Доц. Емил Михайлов Гарипов - "Оценяване на параметри и състояния на един клас нелинейни динамически обекти" научен ръководител проф. Маджаров, ВМЕИ, София, 1978.
 11. Доц. Николай Димов Христов - "Към синтеза на линейни управляеми системи със зададена динамика", ВМЕИ, София, 1978.
 12. Проф.Петко Христов Петков - "Синтез на линейни управляващи системи при непълна информация за състоянието", ВМЕИ, София, 1979.
 13. Доц. Тодор Филипов Пройчев - "Изследване и параметричен синтез на приближено оптимални управляващи устройства" научен ръководител доц. Гунчев, ВМЕИ, София, 1977.
 14. Доц. Димитър Андонов Ненов - "Машинни методи за автоматизацията на диагностиката и прогнозирането в медицината", научен ръководител доц. Кисъов, ВМЕИ, София, 1976.
 15. Доц. Румен Йорданов Патрашков - "Изследване на информационни цикли в системите за масово обслужване", ВМЕИ, София, 1975.
 16. Доц. Камен Георгиев Ищев - "Корелационни екстремални измервателни системи с двоични входни сигнали", научен ръководител проф. Маджаров, ВМЕИ, София, 1973.
 17. Доц. Иван Стойчев Иванов - "Изследване влиянието на един клас нелинейности върху работата на САР", научен ръководител чл.-кор. проф. Наплатанов, ВМЕИ, София, 1970.
 18. Доц. Веселин Тодоров Кисьов - "Структурна квазилинеаризация на един клас нелинейни системи за автоматично управление", ВМЕИ, София, 1969.
 19. Проф. Гео Иванов Гатев - "Синтез цифровых oптимальных систем управления", М(И - Москва, 1968.
 20. Доц. Любен Атанасов Гунчев - "Квазиоптимални САУ", ВМЕИ, София, 1967.
 21. Проф. Илия Иванов Томов - "Изследване на един клас системи за автоматично управление с пасивна адаптация", ВМЕИ, София, 1966.
 22. Проф. Никола Енчев Маджаров - "Некоторые вопросы статистической динамики дискретных систем автоматической оптимизации ", научен ръководител проф. Растригин, М(И - Москва, 1964.
 23. Чл.-кор. Николай Делчев Наплатанов - "Изследване на САР чрез ходографи на входни статични въздействия", научен ръководител проф. Башарин (М(И - Москва), ВМЕИ, София, 1958.

Дисертации, защитени под научното ръководство на членове от катедра "системи и управление"

Защитени дисертации с научен ръководител чл.кор. Николай Делчев Наплатанов

 1. Тодор Желев Желев - "Инвариантен подход в задачата за разпознаване на изображения", ВМЕИ, София, 1987.
 2. Андрей Йорданов Андреев - "Сруктурен анализ и синтез на системата за управление на промишлен робот", ВМЕИ, София, 1980.
 3. Лидия Христова Георгиева - "Структурно описание на роботизирано производство", ВМЕИ, София, 1984.
 4. Петър Димитров Цветков - "Синез на оптимална система за точно позициониране", ВМЕИ, София, 1989.
 5. Георги Л. Лехов - "Динамика и управление на манипулационни роботи" ВМЕИ, София, 2000.
 6. Доц. Иван Стойчев Иванов - "Изследване влиянието на един клас нелинейности върху работата на САР", ВМЕИ, София, 1970.
 7. Гл. ас. Иван Русев Гуров - "Оптимално управление на електрически тягов подвижен състав", ВМЕИ, София, 1986.

Защитени дисертации с научен ръководител проф. Трайко Петков Трайков

 1. Георги Владимиров Шишков - "Математическо описание на сложни обекти за управление в статичен режим при непълна информация", ВМЕИ, София, 1972.
 2. Янко Стоянов Бояджиев - "Методи и апаратура за корелационен анализ на инфранискочестотни обекти", ВМЕИ, София, 1973.
 3. Венко Владимиров Марков - "Критерии за изграждане на йерархични структури на системите с изчислителна техника" ВМЕИ, София,
 4. Павел Тодоров Попов - "Моделиране на промишлени обекти чрез ортогонални разлагания", ВМЕИ, София, 1977.
 5. Тодор Димитров Влаев - "Изследване на съответствието между структурата и алгоритъма на функциониране на сложна система с използване на методи на статистическо моделиране", ВМЕИ, София, 1975.
 6. Росица Н. Владова - "Автоматизация на проектирането на информационно търсещи системи с използване на ЕИМ" ВМЕИ, София,.
 7. Александър П. Александров - "Изследване на алгоритми за маршрутизация на пакетите и управление на потока в многомашинните мрежи" ВМЕИ, София.
 8. Раффи Бедж Ишханян - "Избор на структурата на изчислителния комплекс при управление на непрекъснати технологични комплекси" ВМЕИ, София.
 9. Владимир В. Митев - "Оптимални структури на разпределено микропроцесорнио управление на клас обекти" ВМЕИ, София,.
 10. Даню Д. Пенкин - "Управление и синхронизация в разпределени изчислителни системи" ВМЕИ, София.
 11. Доц. Иван Генчев Калайков - "Идентификация и моделиране на непрекъснати системи с използуване на дискретни ортогонални разложения", ВМЕИ, София, 1984.

Защитени дисертации с научен ръководител проф. дтн Илия И. Томов

 1. Камен Иванов Колев - "Синтез на микропроцесорни адаптивни системи за управление", ВМЕИ, София, 1986.
 2. Димо Стефанов Арнаудов - "Следяща система за управление на осевосиметричен летателен апарат", ВМЕИ, София 1975.
 3. Симеон Пенков Патарински - "Използване на универсални цифрови изчислителни машини за синтез на системи за автоматично регулиране", ВМЕИ, София 1977.
 4. Петър Димитров Петров - "Квазиоптимално по бързодействие управление на клас обекти от параболичен тип с ограничения на фазовите координати", ВМЕИ, София, 1988.
 5. Иван Тодоров Фингаров - "Синтез на многомерни системи при неточни данни за обекта", ВМЕИ, София, 1975.
 6. Божидар В. Данев - "Параметричен синтез на многосвързани системи за автоматично управление", ВМЕИ, София, 1976.
 7. Артур Карл Кордон - "Йерархичен многомерен самонастройващ се регулатор", ВМЕИ, София, 1990.

Защитени дисертации с научен ръководител проф. д.т.н. Никола Е. Маджаров

 1. Йерохам С. Барух - "Модифициран полярно-корелационен метод за анализ на стационарни процеси в САУ", ВМЕИ, София, 1973.
 2. Георги П. Павлов - " Алгоритми за автоматично управление на стохастични обекти", ВМЕИ, София, 1979.
 3. Стоян Б. Малешков - "Оценяване на параметрите и структурата на линейни дискретни модели", ВМЕИ, София, 1980.
 4. Даниела Димитрова Аспарухова - " Моделиране и оптимизация на непрекъснати противоточни сорбционни процеси за извличане на уран от пули", ВМЕИ, София, 1985.
 5. Петър Ганчев Ганев - "Оценяване на клас динамични системи с помощта на ЕИМ в диалогов режим", ВМЕИ, София, 1984.
 6. Анна Николова Манева - " Стохастични модели и приложение в анализа на клас биомедицински сигнали", ВМЕИ, София, 1992.
 7. Доц. Камен Георгиев Ищев - "Корелационни екстремални измервателни системи с двоични входни сигнали", ВМЕИ, София, 1973.
 8. Доц. Емил Михайлов Гарипов - "Оценяване на параметри и състояния на един клас нелинейни динамически обекти", ВМЕИ, София, 1978.
 9. Доц. Елена Александрова Хараланова - "Апериодични регулатори с непараметрична самонастройка", ВМЕИ, София, 1989.
 10. Гл. ас. Георги Томов Ружеков - "Идентификация на човек по глас", ВМЕИ, София, 1989.
 11. Людмила Стоянова Михайлова - "Оптимални стохастични наблюдатели в условия на неопределеност на шумовите компоненти", ВМЕИ, София, 1996.
 12. Росен Стефанов Иванов - "Методи и алгоритми за повишаване на шумоустойчивостта на разпределени системи за разпознаване на говор" - ТУ-София, 2000
 13. Теофана Тодорова Пулева - "Управление на хидроагрегат при неопределеност" - ТУ-София, 2006
 14. Цоньо Николаев Славов -"Комбинирани методи за оценяване на параметри и състояния при управление на стохастични системи" - ТУ-София, 2006

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д-р Любен Атанасов Гунчев

 1. Илия Василев Гуевски - "Синтез на алгоритми за оптимално управление на един клас ресурсни системи", ВМЕИ, София, 1973.
 2. Борис Недялков Брацигов - "Апроксимация на сложни функции и приложения за синтез на управляващи устройства", ВМЕИ, София, 1973.
 3. Владимир Крумов Радонов - "Синтез на системи за управление на летателни апарати", ВМЕИ, София, 1987.
 4. Йосиф С. Калев - "Синтез на алгоритми за оптимално управление и реализацията им при обекти в енергетиката", ВМЕИ, София, 1988.
 5. Лина Н. Бахарова - "Приближено оптимално управление на машини и апарати с два регулиращи органа" ВМЕИ, София.
 6. Доц. Тодор Филипов Пройчев - "Изследване и параметричен синтез на приближено оптимални управляващи устройства", ВМЕИ, София, 1977.

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д-р Иван Стойчев Иванов

 1. Славчо Йорданов Николов - "Изследване на САР с логически нелинейности", ВМЕИ, София.
 2. Самуел Жак Хаимов - "Изследване на НСАУ, описани с функционални редовве на Волтера", ВМЕИ, София.
 3. Александър Г. Йотов - "Автоматизация на технологичните процеси в напоителните системи", ВМЕИ, София.
 4. Нишан Бердж Ишханян - "Моделиране на системи за автоматично управление в диалогова система за проектиране", ВМЕИ, София, 1985.

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д - р Веселин Кисьов

 1. Ангел Маринов Ангелов - "Методи за структурен синтез на крайни автомати, предназначени за медицински изследвания", ВМЕИ, София, 1977.
 2. Иван Ангелов Несторов - "Оптимизация на индивидуалния режим на дозиране при медикаментозно лечение", ВМЕИ, София, 1989.
 3. Стефан Тодоров Хаджитодоров - "Микропроцесорни системи за специализиран медицински подбор", ВМЕИ, София, 1983.
 4. Огнян Костантинов Аспарухов - "Микропроцесорни системи за предоперативно прогнозиране на следоперативни усложнения при тромбоемболични заболявания", ВМЕИ, София, 1985.
 5. 5. Тодор Гаврилов Иванов - "Методи за обективен анализ на певчески глас", 1993.
 6. Александър Светославов Ников - "Микропроцесорна система за диагностика във ветеринарната медицина", ВМЕИ, София, 1985.
 7. Стефчо Маринов Копаранов - "Разпознаване на звукови образи при наличие на шум", ВМЕИ, София, 1987.
 8. Стефан Запрянов Стефанов - "Функционална диагностика на динамически системи за дискретно време", ВМЕИ, София, 1986.
 9. Светла А. Георджева - Размити методи и алгоритми за обработка на данни", ВМЕИ, София.
 10. Доц. Димитър Андонов Ненов - "Машинни методи за автоматизацията на диагностиката и прогнозирането в медицината", ВМЕИ, София, 1976.

Защитени дисертации с научен ръководител проф. д.т.н. Петко Христов Петков

 1. Али Хусейн Ахмед (1990 г.): "Числени методи за анализ и синтез на системи за автоматично управление"
 2. Румен Богомилов Антонов (1994 г.): "Обектно програмиране при компютърното проектиране на системи за управление". (Защитил в Университета на Уелс, Суонзи, Великобритания.)
 3. Георги Любомиров Лехов (2000 г.): "Анализ и синтез на системи за управление на манипулационни роботи чрез прекия метод на Ляпунов". (П. Петков е научен консултант.)
 4. Снежана Петрова Костова (2002 г.): "Анализ и синтез на позитивни линейни дискретни системи".
 5. Аспарух Георгиев Марковски (2004 г.): "Числени методи за анализ и синтез на робастни системи за управление".
 6. Александър Каменов Ищев (2004 г.) : "Диагностика и управление при неизправности".

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д-р Димитър Андонов Ненов

 1. Мариус Димитров Марков - "Паралелни управляващи структури", ВМЕИ, София, 1989.
 2. Румен Асенов Асенов - "Методи и средства за разпознаване на сложни геометрични изображения", ВМЕИ, София, 1990.
 3. Ким Мен Сен - "Методи за разпознаване на йероглифи", ВМЕИ, София, 1991.

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д-р Румен Патрашков

 1. Стойчо Малинов Боянов - "Управление на процесите принепрекъснато леене в условията на газово противоналягане", ВМЕИ, София, 1994.
 2. Уалид Мизхер, "Уравновесяване на натоварването в разпределени компърни системи за управление в реално време", ВМЕИ, София, 1996 г.

Защитени дисертации с научен ръководител доц. д-р Камен Ищев

 1. Петя Георгиева Георгиева - "Честотни методи за анализ и проектиране на робастни многомерни системи", ВМЕИ, София, 1997.