Монографии и книги, написани от членове на катедра "Системи и управление"


 1. П. Петков, М. Константинов: Робастни системи за управление. Анализ и синтез с MATLAB. "ABC Техника", София 2002.
 2. М. Константинов, П. Петков: Пертурбационен анализ в линейната алгебра и теория на управлението. Студии на БИАП по математически науки, т. 6, София 2003.
 3. M. Konstantinov, D.W. Gu, V. Mehrmann, P. Petkov: Perturbation Theory for Matrix Equations. North-Holland (Elsevier), Amsterdam 2003.
 4. D.-W. Gu, P.Hr. Petkov, M.M. Konstantinov: Robust Control Design with MATLAB®. Springer, London 2005.
 5. P. Petkov, N. Christov, M. Konstantinov Computational Methods for Linear Control Systems, Prentice - Hall, Hemel Hempstead, UK, 1991.
 6. Петков, П., Н. Христов Анализ и синтез на линейни системи за управление със SYSLAB, Техника, С., 1993.
 7. Калайков, И. и др. Цифрова обработка на сигнали, 1988.
 8. Ангелов, Х. и др. Програмно осигуряване на микропроцесорни системи за управление, 1988.
 9. Маджаров, Н. и др., 1985.
 10. Стойчев, Н. и др. Нелинейни системи, 1985.
 11. Петков, П., Н. Христов, М. Константинов Анализ и синтез на линейни многомерни системи, 1983.
 12. Маджаров, Н. и др., 1981.
 13. Ангелов, Х. и др., 1979.
 14. Сборник алгоритми и програми по проектиране на САУ. (Поредица от 8 книжки под редакцията на И.Томов и Н. Маджаров), Техника, С., 1979 - 1988:
 15. Томов, И. и др. Микропроцесорни управляващи системи (наръчник), Техника, С., 1984.
 16. Наплатанов, Н., И. Стойчев, Н. Пантев Наръчник по автоматично регулиране и управление (в 2 части), Техника, С., 1983.
 17. Томов, И. Въведение в съвременната теория на автоматичното управление - част II (синтез), Техника, С., 1984.
 18. Маджаров, Н. Въведение в съвременната теория на автоматичното управление, част I (анализ), Техника, С., 1982.
 19. Ценов, И., Петков, П. Матрични методи за анализ и синтез на линейни САУ, Техника, С., 1981.
 20. Томов, И. Проектиране на системи за автоматично регулиране с гарантирано качество, Техника, С., 1980.
 21. Томов, И. и др. Приложения на микропроцесорите в системите за автоматично управление, Техника, С., 1979.
 22. Томов, И., Н. Маджаров Инженерни методи за проектиране на системи за автоматично управление, Техника, С., 1978.
 23. Маджаров, Н. и др. Оценяване на параметри и състояния на динамични обекти, Техника, С., 1978.
 24. Гатев, Г. Анализ и синтез на автоматични системи Техника, С., 1978.
 25. Растригин, Л., Н. Маджаров Введение в идентификацию объектов_управления, Енергия, М., 1977.
 26. Гатев, Г., К. Велев, Ц. Стойкова Методи, алгоритми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, Техника, С., 1973.
 27. Маджаров, Н., И. Томов Принципи на приспособяване в системите за автоматично управление, Техника, С., 1969.