Снежана Спасова

Технически сътрудник


Снежана Спасова - технически сътрудник
Адрес Технически Университет - София,
Факултет "Автоматика",
катедра: "Системи и Управление",
бул."Кл. Охридски"8, София-1000, България
Кабинет 2514
Тел (02) 965 3423
E-mail sps@tu-sofia.bg,
13-15