Проф. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов


Професионална дейност


Хабилитация

Доцент (Свидетелство за научно звание No 15468 / Протокол No 2 / 28.01.1991)

Дисертация

Д-р (Диплома за кандидат на науките No 8084 / 27 юни 1978)

Специализации

Великобритания и Германия (10 месеца през 1993-1995)

Членство в научни организации


Oбратно към страницата на: Проф. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

Основни области на преподавателска дейност


Професионални интереси

Водени учебни дисциплини

лекции

лабораторни упражнения

водени докторанти

маг. инж. Лъчезар Томов
маг. инж. Теодор Стоилков
маг. инж. Величка Руйкова

Списък на учебниците и учебните пособия

 1. Гарипов Е. Решени задачи по проектиране на системи за управление в MATLAB и SIMULINK, ТУ-София, 1997 (второ издание 1999), 157 стр. I и II част
 2. Гарипов Е. Идентификация на системи. ТУ - София, 1997, 331 стр.
 3. Гарипов Е. Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация на системи с използване на MATLAB и SIMULINK. ТУ-София, 2000, 138 стр.
 4. Гарипов Е. Идентификация на системи: I и II част (второ преработено издание). ТУ - София, 2004, 273 стр.
 5. Гарипов, Е. Цифрови системи за управление: I и II част. ТУ, С., 2004, 280 стр.

Списък на учебните заведения, в които членът на катедрата е бил гост-преподавател


Oбратно към страницата на: Проф. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов

Области на научно изследователска дейност


Експертни и консултантски възможности

Списък на публикуваните научни трудове за периода 2007-2012

  Монографии, учебници и учебни помагала

 1. Гарипов, Е. Идентификация на системи: I част (Идентификация чрез непрекъснати модели) (трето допълнено и преработено издание). ТУ - София, 2007, 133 стр.
 2. Гарипов, Е. Идентификация на системи: II част (Идентификация чрез дискретни стохастични регресионни модели) (трето допълнено и преработено издание). ТУ - София, 2007, 145 стр.
 3. Гарипов, Е. Цифрови системи за управление: I част (Проектиране на ПИД регулатори) (второ допълнено и преработено издание). ТУ, С., 2007, 138 стр.
 4. Гарипов, Е. Цифрови системи за управление: II част (Проектиране на типови дискретни регулатори) (второ допълнено и преработено издание). ТУ, С., 2007, 146 стр.
 5. Garipov, E., T. Stoilkov and I. Kalaykov. Multiple Regressive Model Adaptive Control (Chapter 3 in: Lazinica, A. (ed), New Developments in Robotics, Automation and Control), In-Tech, 2008, pp. 59-84.
 6. Гарипов, Е. Указания за лабораторни упражнения по Цифрови системи за управление (записки), ТУ-София, 2010, 40 стр.
 7. Tomov, L., E. Garipov. PID Control Systems with Maximum Gain Margin and Increased Speed Performance. Information Technology and Control. Sofia, 1, 2010, 25-33.
 8. Garipov, E., T. Puleva and E. Haralanova. Adaptive Control of Complex Plants by a Set of Input-Output Models (Chapter 10 in: Sho Yokota and Daisuke Chugo (ed), Introduction to Modern Robotics II, iConcept Press Ltd, Australia/Hong Kong, 2011 (now printing), ISBN 978-098-073-307-5 (hard cover)/978-146-378-944-2 (paper back).
 9. Доклади в чужбина

 10. Garipov, E., T. Stoilkov, I. Kalaykov. Multiple-model Deadbeat Controller in case of Control Signal Constraints. IV Int. Conf. on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO'07), Angers, France, May 9-12, 2007.
 11. Puleva T., E. Garipov, E. Haralanova. Load Disturbance Rejection in a Hydro Generator Local Network Operation. Proc. MED Power 2008, Nov. 2-5, 2008, Thessaloniki, Greece
 12. Ruzhekov, G., T. Puleva, E. Garipov. Hybrid instrumental environment for modeling and research work of the hydro generator speed and power control. 8th International Conference, CONTROL OF POWER SYSTEMS '08, June 11-13, 2008, ?trbsk? Pleso, High Tatras, Slovak Republic, Abstracts of CPS'08, CD, pp.35.
 13. Garipov E., E. Haralanova and T. Puleva. Multiple-Models Adaptive Hydro Generator Power Control Based on Discrete Wiener Filters. 9th Int. Conf. “CONTROL OF POWER SYSTEMS ’10, May 18-20, Tatranske Matliare, High Tatras, Slovak Republic, 2010.
 14. Garipov E. and T. Puleva. Modeling And Simulation Of Hydraulic Turbine Power Control. Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation „MS’10 Prague“,22 – 25 June 2010, Prague, Czech Republic.
 15. Puleva, T., E. Garipov, G. Ruzhekov. Adaptive Power Control Modeling and Simulation of a Hydraulic Turbine, 16th Int. Conf. On Intelligent System Appl. On Power Systems, 2011, Crete, Greece, 2011.
 16. Доклади в България

 17. Petrov, M., A. Taneva, T. Puleva, E. Garipov. Parallel Distributed Fuzzy PID Control of Hydro Turbine Generator. Proc. 9th WSEAS International Conference on FUZZY SYSTEMS (FS'08), May 2-4, 2008, Sofia, Bulgaria, pp. 73-78, ISBN: 978-960-6766-56-5, ISSN: 1790-5109.
 18. Ружеков, Г., Гарипов, Е., Тиянов, И., Ц. Славов. Многомоделно адаптивно управление с PLC. Международна конференция "Автоматика и информатика '09. Сборник доклади, стр.VI-17- VI-20, София, 2009.
 19. Славов, Ц., Е. Гарипов. Лабораторна система за рекурсивно оценяване на параметри на динамични системи. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 14, International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys '2009.
 20. Славов, Ц., Гарипов, Е., И. Наков. Лабораторна система за цифрово управление на динамични системи. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 14, International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys '2009.
 21. Славов, Ц., Е. Гарипов. Оценяване на нестационарни системи в реално време. Международна конференция "Автоматика и информатика '09. Сборник доклади, стр.VI-13- VI-16, София, 2009.
 22. Томов, Л., Ц. Славов и Е. Гарипов. Оптимално ПИД управление на резервоар. Трудове на Международната Конференция “Автоматика и Информатика '10”, 03-07 Октомври, 2010, София, България.
 23. Томов, Л., Е. Гарипов. Обобщен метод за дискретизация в цифрови системи за управление. Трудове на Юбилейна научна конференция «40 години катедра по Автоматизация на производството в ХТМУ», София, 2011, 49-52.
 24. Списък на публикуваните научни трудове в предшестващ период

  Статии в български издания

 25. Е. Гарипов. Визуализиране и обработване на данни в MATLAB. Автоматика и информатика, София, кн. 6, 2002, 42-47.
 26. Гарипов, E. SIMULINK - графична среда за симулиране на динамични системи в MATLAB. Автоматика и информатика, София, 1, 2003, 34-38.
 27. Гарипов, E. Моделиране на динамични системи в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 2, 2003, 37-40.
 28. Гарипов, E. Идентификация на динамични системи чрез непрекъснати модели в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 3, 2003
 29. Гарипов, E. Проектиране на стандартни аналогови ПИД регулатори в MATLAB и SIMULINK. Автоматика и информатика, София, 1, 2004, 35-42.
 30. Гарипов, Е., Т. Стоилков. Мултимоделен апериодичен регулатор в САУ с променлива тактова честота. Годишник на ТУ-София, т. 54, кн. 1, 2004 (Юбил. научна конф.на ФА при ТУ-София, Октомври, 2004), 33-40.
 31. Гарипов, Е., Л. Томов. Проектиране и реализиране на универсален цифров ПИД регулатор с обобщена дискретизация. Годишник на ТУ-София, т. 54, кн. 1, 2004 (Юбил. научна конф.на ФА при ТУ-София, Октомври, 2004), 25-32.
 32. Доклади в чужбина и на конференции у нас с международно участие

 33. Garipov E. Optimization methods for improved tuning of PID controllers. Proceedings of International Conference "Automatics and Informatics", 31 May-2 June 2001. A119-A122, Sofia, Bulgaria.
 34. Гарипов, Е., Т. Стоилков. САУ с мултимоделен апериодичен регулатор. Proc. Int. Conf. "A&I'2004", 6-8 October, Sofia, 2004, 139-142.
 35. Гарипов, Е. Усъвършенствани схеми на хибридни САУ с дискретни апериодични регулатори. Proc. Int. Conf. "A&I'2004", 6-8 October, Sofia, 2004, 143-146.
 36. Tomov, L., E. Garipov. Choice of Sample Time in Digital PID Controllers. Proc. Int. Conf. Sozopol, 1- 4 June, 2005.
 37. Stoilkov, T., E. Garipov. Multiple Model Approach for Time-Variant Plant Control. Proc. Int. Conf. Sozopol, 1- 4 June, 2005.
 38. Томов, Л., Е. Гарипов. Оптимално настройване на цифрови ПИД регулатори. Proc. Int. Conf. "A&I'2005", 6-8 October, Sofia, 2005.
 39. Стоилков, Т., Е. Гарипов, Д. Пенев. Многомоделно управление на мелница. Proc. Int. Conf. "A&I'2005", 6-8 October, Sofia, 2005.
 40. Отчети по договорирана научно-изследователска работа

 41. Гарипов Е и др. Интегрирана работна среда MATLAB - реални процеси. Отчет по договор TH 142-8/2001 - МОН, декември 2001, ТУ-София.
 42. Хараланова, Е., E. Гарипов и др. Приложение на съвременните методи на теория на управлението при проектиране на цифрови турбинни регулатори на процесите във водно-електрически централи. Дог. 319-8НК/2003 - МОН, декември 2003, ТУ-София.
 43. Гарипов Е и др. Компютърна среда за проектиране, симулиране и реализиране на дискретни регулатори. Дог. 451-8НК/2004 - МОН, декември 2004 и 2005, ТУ-София.

Списък на други значими научни трудове

 1. Маджаров, Н., И. Калайков, С. Малешков, Е. Гарипов. Рекурсивна идентификация и идентификация в затворен контур. Алгоритми и програми за проектиране на САУ. т. 6, Техника, София, 1984.
 2. Калайков. И., K. Ищев, Е. Гарипов, Х. Андреев. Обработка на цифрови сигнали. Алгоритми и програми за проектиране на САУ. т. 8, Техника, София, 1988.
 3. Kalajkov I., E. Garipov, S. Maleshkov, N. Sulemezova, P. Ganev. Interactive System for Identification of Dynamical Models. International Conference on System Science, Wroclaw, Poland, September 1983.
 4. Kalajkov I., E. Garipov. Two Approaches for Sequential Estimation Linear In-parameter Models. International Conference on System Science, Wroclaw, Poland, September 1983.
 5. Калайков. И, Е. Гарипов. Диалогови системи за идентификация, анализ и синтез на системи за управление. Автоматика и компютърна техника, т. 5, 1983, 34-43, София.
 6. Kalajkov I., E. Garipov. A Generalized Algorithm for Identification of Continuous Multivariable Systems. Proceedings of Third International Conference on SystemEngineering, Dayton, Ohio, USA, September 1984.
 7. Madjarov N., I. Kalajkov, E. Garipov, P. Ganev. Interaction in Dynamical Systems Identification. Preprints of Third IFAC/IFIP International Symposium CADCE'85, Lyngby, Copenhagen, Denmark, August 1985, 184-189.
 8. Garipov E., I. Kalajkov, B. Kochev, I. Terzijska. Laboratory System for Self-tuning Controllers Analysis and Implementation. AFCET Congress 85, Toulouse, France, October 1985.
 9. Гарипов Е., И. Калайков. Дискретен апериодичен регулатор от повишен ред. Автоматика, компютърна техника и автоматизирани системи. 4, 1986.
 10. Гарипов Е., И. Калайков. Дискретен апериодичен регулатор с променлив ред в адаптивни системи. Автоматика, компютърна техника и автоматизирани системи, 11/12, 1986.
 11. Kalajkov I., E. Garipov. Time-(sub)optimal Adaptive Dead-beat Controller with Constrained Output. Journal A, vol.29, 2, June 1988.
 12. Kalajkov I., E. Garipov. Fuzzy Time-(sub)optimal Adaptive Dead-beat Controller with Constrained Output. International Conference "System Science X", Wroclaw, Poland, September 1989.
 13. Гарипов Е., И. Калайков. Оптимизиран апериодичен регулатор с ограничения на изходния сигнал. Авторско свидетелство #41095, София, България, 1989.
 14. Kalajkov I., E. Garipov, N. Fidanov, I. Todorov. Combined numerical and knowledge-based approaches in time-(sub)optimal deadbeat controller. International Conference EURISCO'91, Corfu, Greece, May 1991.
 15. Garipov E., I.Kalajkov. Design of a class robust selftuning controllers. IFAC Symposium on Design Methods of Control Systems. Zurich, Switzerland, 4-6 September 1991, pp 402-407.
 16. Kalajkov I., E. Garipov, N. Fidanov, I. Todorov. Software environment for simulation of complex control algorithms and systems. IFAC Workshop "ACQP'92, Istanbul, Turkey, 3-5 June 1992, 607-614.
 17. Petrov R., T. Arabadjiyska, E. Garipov, P. K. Sinha. Transputer implementation of high order model identification. ETAI 1993 - First BALKAN IFAC-Type Conference on Applied Automatic Systems, Ohrid, Macedonia, September 1993.
 18. Garipov E. Improvement of the student knowledge on MATLAB/SIMULINK by program examples in system identification. 4th IFAC Symposium on Advances in Control Education (ACE'97), 14-16 July 1997, Istanbul, Turkey, 103-108.
 19. Гарипов Е. Реализиране на нестационарни модели на динамични системи в SIMULINK/MATLAB. Национална конференция с международно участие "Автоматика и информатика'97", 13-15 октомври 1997, София, 220-225.
 20. Айдемирски Е., Е. Гарипов. Синтез на дискретен робастен регулатор, осигуряващ максимален запас по устойчивост при интервална неопределеност на модела на обекта. Национална конференция "Автоматика и информатика'2000", 24-26 октомври 2000, София, 25-26.
 21. Айдемирски Е., Е. Гарипов. Синтез на дискретен робастен регулатор по желан преходен процес при интервална неопределеност на модела на обекта. Национална конференция "Автоматика и информатика'2000", 24-26 октомври 2000, София, 27-29.

Списък на договорите с участие на члена на катедрата

 1. Гарипов Е. и др. Разработка на методи и инструментални средства за 16-разрядни персонални компютри за идентификация и управление на промишлени процеси на основата на математическо моделиране. Отчет на международен договор по линията на СИВ (1986-1988).
 2. Гарипов Е. Синтез на апериодичен регулатор (АР) с променлива структура - робастност на самонастройващи се СУ с АР. Отчет по договор 02901А-3/88, ноември 1990, ТУ-София.
 3. Калайков И., Е. Гарипов. Програмна система за симулиране RSCOPE. Ръководство на потребителя. Отчет по договор 1295-10/89, март 1991, ТУ - София.
 4. Гарипов Е. И др. Програмен пакет за преобразуване на описания на динамични системи. Ръководство за потребителя. Отчет по договор 1295-10, март 1991, ТУ - София.
 5. Томов И, …, Гарипов Е. и др. Пакет програми ACDISK за анализ, синтез и симулиране на системи за позициониране на четящите глави в дискови запомнящи устройства. Отчет по договор ….. (Доклад на IV Национална конференция с международно участие "Управление на технологични процеси"-УТП'91. СТУ, 12-13 септември 1991.)
 6. Гарипов Е., И. Калайков. Синтез на адаптивни модели на динамични системи и временни редове. Отчет по договор ТН-145/91, септември 1992, ТУ - София.
 7. Гарипов Е. Изследване на самонастройващи се регулатори, функциониращи в условията на априорна неопределеност чрез средствата на програмната среда SIMULINK. Отчет по договор …, септември 1994, ТУ - София.
 8. Гарипов Е. Проучване на програмната среда MATLAB/SIMULINK за осъществяване на сравнителен анализ на адаптивни системи за управление. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1995, ТУ-София.
 9. Гарипов Е. Алгоритми за управление в реално време. Отчет на дейността по TEMPUS JET- 3645, октомври 1995.
 10. Гарипов Е. Висококачествени алгоритми за рекурсивно оценяване на линейни параметрични модели. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1996, ТУ-София.
 11. Гарипов Е. Изграждане на модели на нестационарни системи в MATLAB / SIMULINK. Отчет по договор ТН-478/94, септември 1997, ТУ-София.


Oбратно към страницата на: Проф. д-р инж. Емил Михайлов Гарипов